Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Mohelnice

Hálkova 12, Mohelnice 78985
http://www.mshalkova.cz

Ředitelky mateřských škol v Mohelnici vyhlašují Z Á P I S dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024 Ředitelky mateřských škol v Mohelnici v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašují termín a místo pro zápis dětí do mateřských škol. Zápis se bude konat na těchto mateřských školách: MŠ Mohelnice, Hálkova 12 2. – 4. května 2023 9:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 hod. MŠ Mohelnice, Na Zámečku 10 2. – 4. května 2023 9:00 – 11:30 a 12:00 – 15:00 hod. Zapsány budou děti ve věku od 3 do 6 let. Mohou být zapsány i ty děti, které během školního roku 2023/2024 dovrší 3 let. Nárok na přednostní přijetí mají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku uplatněný při zápise v termínu 2. – 4. května 2023, které mají trvalý pobyt v Mohelnici nebo v obcích ve správním obvodu města, které jsou vyčleněny jako spádové školské obvody. V případě, že rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) dítě v uvedeném termínu nezapíší, nemusí být dítě v pozdějším termínu zapsáno. K zápisu donesou rodiče (pěstouni, zákonní zástupci) rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, potvrzení o řádném očkování a žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Žádost a lékařské potvrzení je k dispozici na webových stránkách MŠ, v MŠ nebo na podatelně Městského úřadu Mohelnice. Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti z Ukrajiny bude probíhat 7.6.2023 od 9,00 do 11,30 hodin.

Komentáře

Přidejte svůj názor