Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Hronov

Havlíčkova 520, Hronov 54931
https://www.ms-hronov-havlickova.cz

O NAŠÍ ŠKOLE Mateřská škola v Havlíčkově ulici má dvě budovy, v obou jsou umístěny třídy, ve větší také školní jídelna resp. kuchyň a v menší výdejna. Ve třídách pracují kvalifikované učitelky. Čtyři z nich jsou vysokoškolsky kvalifikované. Personálně jsou třídy posíleny o další zaměstnance. Ve třídách, kde jsou začleněny děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pracují asistentky pedagoga. Dalšími zaměstnanci, bez kterých se chod školky neobejde, jsou kuchařky, uklízečky a školník. Celkem v MŠ pracuje 24 zaměstnanců. Našimi prioritami je rozvíjet svobodné dětské osobnosti, podporovat radost dětí z učení, učit je mít zodpovědnost sám za sebe, za své činy a svět. Mít úctu k životu, nepodléhat manipulaci, pomáhat na cestě objevování a učení se. K tomu nám slouží především náš ŠVP a také prvky z programu " Začít spolu", který se při práci s dětmi velmi dobře osvědčil. Využíváme různých metod a forem práce - prožitkové učení, učení hrou a činností, kooperativní učení, sociální učení, učení didakticky cílené, učení nápodobou a další. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu " Krok za krokem,celým rokem" který jsme koncipovali tak, aby dětské poznávání rozvíjel na základě vlastního bádání, experimentování a spolupráce. Individuálně pracujeme s dětmi, které mají narušené komunikační schopnosti (nesprávnou výslovnost některých hlásek, případně závažnější poruchy řeči). V každé třídě pracuje logopedická asistentka pod vedením logopedů z odborných klinických a školských pracovišť. Dětem s odlišným mateřským jazykem poskytujeme výuku českého jazyka. Školní zahrada je dostatečně vybavená a poskytuje podnětné prostředí pro hry dětí. Máme dvě mlhoviště k osvěžení dětí v teplých měsících. Ve škole také nabízíme nadstandardní aktivity, které praktikujeme v rámci denního chodu. Těmi jsou: pěvecký sbor Hronováček, hudebně - dramatický soubor Hronováček, podpora předškoláků a dětí s odkladem školní docházky prostřednictvím podpůrných individuálních plánů. Spolupracujeme s psycholožkou Mgr. Petrou Liškovou, Základní školou Hronov, ZUŠ Hronov, DDM Domino a městskou knihovnou. Každý rok probíhá v MŠ plavecký kurz. Informace najdete na našich webových stránkách: www.ms-hronov-havlickova.cz.

Komentáře

Přidejte svůj názor