Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Hostouň

Dobrohostova 187, Hostouň 34525
https://www.mshostoun.com

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem "Prozkoumáme svět" jsme rozdělili do šesti časových úseků - tematických bloků. Specifické cíle a obsahy výchovně vzdělávací práce jsou podrobně zpracovány v TVP tak, aby byla dodržena zásada opakování, přičemž nesmí být opomíjena různorodost a pestrost forem a metod, které jsou prostředkem výchovně vzdělávací práce pedagogů. Vše, co nás obklopuje a co děti zajímá, je pro pedagoga inspirací pro motivaci, proto je TVP živým dokumentem, s nímž pedagog stále pracuje - inovuje. Obsah vzdělávání je souhrnem dílčích vzdělávacích cílů, ke kterým pedagog směřuje a jimiž vývoj dítěte podporuje. Vzdělávací nabídkou jsou metody a prostředky, mezi ně zařazujeme zejména prvky Montessori pedagogiky. Konkretizované očekávané výstupy, které dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže, jsou tou největší odměnou pedagogů i ostatního personálu školy. Naším hlavním cílem je rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Pilíře - na čem výchovně vzdělávací práce stojí Nejdůležitější je to, co dítě prožívá a jak se cítí Ve středu zájmu stojí dítě se svými potřebami a zájmy Jádro vzdělání neleží v řízené činnosti, ale ve všem, co se děje Dítě si odnáší kompetence, ne splněné úkoly Vzdělávání je pro dítě činností přirozenou, pro pedagoga záměrnou

Komentáře

Přidejte svůj názor