Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Dřínov

Dřínov 71, Dřínov 76833
https://www.skolkadrinov.cz

Aktivity ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DŘÍNOV OKRES KLADNO V termínu od 2.-3. 5. 2023 proběhne zápis do mateřské školy. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: osobním podáním 2.-3. 5. 2023 od 12.30 – 15.00 hodin v ředitelně školy. do datové schránky školy-vzxs8s, e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce /neuzilovarad@gmail.com/.Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží, poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně). Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu: Žádost o přijetí dítěte do MŠ. Žádost dostanete v MŠ na dni otevřených dveří 20.4.2023 nebo po předchozí domluvě 722222997. Doložení řádného očkování dítěte Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha. Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta- zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/ Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte Kritéria Mateřské školy Dřínov, Okres Kladno, Dřínov 1, Zlonice k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, která jsou v souladu s § 34, § 34a, §34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí pro přijetí k předškolnímu vzdělávání je místo trvalého pobytu uchazeče, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, a to v době podání přihlášky k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Dřínov okres Kladno, Dřínov 1, Zlonice. Dalším posuzovaným kritériem je věk dítěte. Děti jsou přijímány postupně dle níže uvedených kritérií. Děti mohou být k předškolnímu vzdělávání přijaty i v průběhu školního roku. 1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle 34a školského zákona a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodě MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2023 pěti let věku k zápisu k předškolnímu vzdělávání. 2.Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném školském obvodě MŠ, které před začátkem školního roku (do 31.8.2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení. 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodě MŠ, které do 31.12.2023 dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení. 4. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle 34a školského zákona a místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následující po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2023 pěti let věku k zápisu k předškolnímu vzdělávání, a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení. 5. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod MŠ, které před začátkem školního roku (do 31.8.2023) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladšího a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení. 6.Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, MIMO příslušný školský obvod MŠ, které před začátkem školního roku (do 31.8.2023) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstaršího po nejmladšího a to do výše povoleného počtu dětí uvedených v rejstříku škol a školských zařízení. Dřínov dne 12.5.2022 Č.j. 17/21 Datum zveřejnění: 13.5.2022 Rozhodnutí v přijímacím řízení do Mateřské školy Dřínov, okres Kladno Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34 odst. 3, § 165 odst. 2 a § 183 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb o ochraně veřejného zdraví, dle zákona č. 500/2004 o správních řízeních a dle Vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání s nástupem od 1.9.2021 těmto žadatelům: Registrační číslo SŘ - 2022001 SŘ - 2022002 SŘ - 2022003 SŘ - 2022004 SŘ - 2022005 SŘ - 2022006 SŘ - 2022007 Nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání: všechny děti přihlášeny v řádném termínu zápisu 5.-6.5.2022 byly přijaty a kapacita školy je naplněná. Odůvodnění: Přednostně byly přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s trvalým pobytem ve Dřínově, Drchkově a obcích se schválenou spádovostí, podle data narození, od nejstarších dětí po nejmladší, do nejvýše povoleného počtu dětí v Mateřské škole Dřínov, okres Kladno. Radka Neužilová- ředitelka MŠ V ÚTERÝ 26.4.2022 se budete moci i se svými dětmi podívat do školky, pohrát si s nimi, vyzvednout dokumenty potřebné k zápisu a zeptat se, na co potřebujete. Školka bude pro Vás otevřena od 10:00-11:30hod. (kdy jsou školkové děti na zahradě). Ráďa N. Fotky ze cvičení, zpívání, svačiny v záložce AKTIVITY Tělovýchovné činnosti pojímáme rozmanitě. Děti se rády věnují tanečkům na oblíbenou hudbu, vždy si zavrtíme celým tělem :-). Také se dobře baví u dětské jógy, která prověřuje pružnost a protažení celého těla . Občas zařazujeme i neobvyklé prvky, které prohlubují například vzájemnou spolupráci, důvěru a děti si také osvojují bezpečný vzájemný fyzický kontakt. Tentokrát jsme si s dětmi hráli na ještěrky, které se opalují na kameni (jeden ve dvojici dělal kámen, druhý ještěrku, poté se děti vystřídaly). Pak si děti vyzkoušely, zda udrží na chvilku unést na zdech svého kamaráda (stejně velkého). A nakonec jsme si vyzkoušeli pád důvěry, který prověřuje nejen sebedůvěru a důvěru v nás učitelky, ale také vyžaduje soustředění dětí a zpevnění celého těla. vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Vyplněné dokumenty umístěte do schránky MŠ od pondělí 11.5. do středy 13.5.2020 Potřebné dokumenty: - Žádost o přijetí do MŠ - potvrzení od lékaře, zda je dítě způsobilé navštěvovat MŠ a je řádně očkováno- zadní strana evidenčního listu (případně čestné prohlášení rodiče a kopii očkovacího průkazu) -rodný list dítěte (kopii) -OP zákonného zástupce(kopii) -seznámení s kritérii (potřebné dokumenty vyzvedněte u MŠ nebo po telefonické konzultaci 722 222 997) 6.6. jedeme na celodenní výlet do zooparku Chomutov. Odjíždět budeme v 8:00 hod. od hospody ve Dřínově. Vracet se budeme mezi 15-16 hod. Svačiny i oběd vezeme s sebou. V Zoo máme zamluvený hodinový vzdělávací program a jízdu vláčkem po části zoo. S sebou: batůžek s pláštěnkou, lahev s pitím (budeme doplňovat po vypití vodou), pokrývku hlavy, vhodné sportovní oblečení. NEDÁVEJTE dětem sladkosti, jídlo vezeme a nanuka koupíme. Platba: 350 Kč do 4.6.2019 (220 Kč autobus, 60 Kč vstup, 40 Kč vláček, 30 Kč odměna). Vyúčtování výletu bude do 10.6. 2019, přeplatky budou vráceny zpět. Mateřská škola Dřínov okres Kladno vyhlašuje zápis do MŠ čtvrtek 2.5.2019 od 14 – 16:30 hod., pátek 3.5.2019 od 10 – 12:00hod. S sebou k zápisu - Žádost o přijetí do MŠ - potvrzení od lékaře, zda je dítě způsobilé navštěvovat MŠ a je řádně očkováno -rodný list dítěte -OP zákonného zástupce. (potřebné dokumenty jsou ke stažení na web MŠ nebo k vyzvednutí v MŠ)

Komentáře

Přidejte svůj názor