Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Chomutov

Šafaříkova 4335, Chomutov 43003
https://skola.radslavice.cz

Kritéria a pravidla postupu k zápisu na školní rok 2023/2024 do mateřských škol ŽÁDOST O PŘJETÍ DÍTĚTE - KE STAŽENÍ Zastupitelstvo města Chomutova vydalo obecně závaznou vyhlášku č.6/2016, kterou stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Chomutov. Pro Mateřskou školu Chomutov, příspěvková organizace je stanoven obvod č. 2. https://www.chomutov-mesto.cz/cz/vyhlasky-mesta Zápisy do MŠ Chomutov budou probíhat následovně: ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v době zápisu ke stažení na webových stránkách školy – www.mscv.cz Termín zápisu: Od úterý 9. 5. 2023 do pátku 12. 5. 2023 osobní účast NA ŘEDITELSTVÍ MŠ – JIRÁSKOVA 4335 od 8.00 do 14.00 hodin. Nebo bez osobní účasti takto: do datové schránky školy: 3tbvxbf poštou na adresu Mateřská škola Chomutov, Jiráskova 4335, 430 03 Chomutov Rozhoduje datum doručení žádosti o přijetí. Kritéria pro přijetí dětí do MŠ od 1. 9. 2023: děti, které mají trvalý pobyt ve školském spádovém obvodu, které dovrší k 31. 8. 2023 třetího roku věku od nejstarších děti z jiného spádového obvodu dle věku od nejstarších Doložení řádného očkování dítěte Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce nechá potvrdit pediatra dítěte na formulář žádosti. Výsledky zápisu Během zápisu budete telefonicky (v případě osobní návštěvy ústně) kontaktováni a informováni o přiděleném REGISTRAČNÍM ČÍSLE. Pod tímto číslem najdete na www.mscv.cz a na vývěskové tabuli na ředitelství MŠ Chomutov od 1. 6. 2023 informaci, zda a na kterou součást školy bylo Vaše dítě přijato. Rozhodnutí o přijetí dítěte si po předchozí telefonické domluvě se zástupkyní konkrétní mateřské školy, kam bude Vaše dítě přijaté, vyzvednete během měsíce června nebo poslední týden v srpnu. Dodatečné zapisování dětí na neobsazená místa Pokud dovolí kapacita MŠ Chomutov, budeme přijímat děti, které dovrší tří let po 31. 8. 2023. Tyto děti budeme zapisovat na ředitelství MŠ Chomutov v MŠ Jiráskova v týdnu od 12. 6. 2023 - 16. 6. 2023 od 8.00 do 14.00 hodin. Individuální vzdělávání Rodiče, kteří zvolí pro své dítě s povinným předškolním vzděláváním formu Individuálního vzdělávání, podají ředitelce školy "Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte"(tiskopis oznámení bude také ke stažení na www.mscv.cz) – elektronicky do datové schránky školy nebo na e-mail s elektronickým podpisem nebo osobně na ředitelství MŠ v Jiráskově ulici v termínech zápisu po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. č.: 702 224 111. Předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2017 Na koho se vztahuje: na děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2023. na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz zákon č.325/1999Sb., o azylu a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů) Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu od 8.00 do 12.00 hodin, dítě se může vzdělávat i po celou dobu provozu MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období všech školních prázdnin v základních školách v Chomutově. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Úplata za předškolní vzdělávání Od 1. 9. 2023 je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně dětem, které do 31. 8. 2023 dovršily pěti let i v případě odkladu povinné školní docházky nebo v případě dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do MŠ. Ostatní platí školné ve výši 400,- Kč za měsíc.

Komentáře

Přidejte svůj názor