Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Čeperka

Čeperka, Opatovice nad Labem 53345
http://www.skolaceperka.cz

Hlavní principy výuky Nabízíme žákům různé modely učení (projekty, kooperativní, tématická, individuální výuka) Vedeme žáky k pravidelnému sebehodnocení Snažíme se o individuální přístup ke každému dítěti Rozvíjíme a vedeme žáky ke vztahu k přírodě a k úctě ke všemu živému Vedeme žáky ke vzájemné úctě, respektu a toleranci Propojujeme teoretickou výuku s praktickým životem Rozvíjíme u žáků samostatnost, zodpovědnost (plánování učiva, respektování stanovených pravidel, přijímání přirozených důsledků za své jednání) Rozvíjíme u žáků nejen znalosti a vědomosti, ale i dovednosti a postoje Co nabízíme Vstřícné a přívětivé klima pro žáky i rodiče. Rodinné prostředí. Individuální přístup k žákům. Věkově smíšené skupiny (starší pomáhají mladším) - projekty, tematické dílny apod. Možnost tzv. domácího vzdělávání. Tvořivé vyučování – práce na projektech, problémové vyučování, tematická výuka. Metody RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení),metody M. Montessori, splývavé čtení apod. Celoroční motivační téma. Slovní hodnocení i známkování, pravidelné sebehodnocení žáků. Výuka angličtiny od 1.ročníku. Pravidelné třídní schůzky a osobní konzultace (žák – učitel – rodič). Zájmové kroužky: keramický, pěvecký, angličtina apod. Pobyty v přírodě (stmelovací pobyt v úvodu školního roku, dále týdenní pobyt na konci školního roku). Výlety, školní slavnosti (Vánoce, Velikonoce, Advent),exkurze, besedy se zajímavými lidmi. Neustále se vzdělávající pedagogický i nepedagogický sbor. Připravené prostředí pro žáky. Třídy vybavené zajímavými učebními pomůckami, knihami, slovníky, encyklopediemi, atlasy, počítačovými výukovými programy, literaturou, dále učebna výtvarné a hudební výchovy, školní zahrada. Prostředí respektující principy udržitelného života. Inspirujeme se: Místně zakotveným učením, Venkovním učením i jinými zajímavými pedagogickými směry. Co se nám daří Opakovaně získáváme ocenění „ Certifikát ekologické školy 1. stupně v Pardubickém kraji“ pravidelně získáváme granty zejména na podporu environmentální výchovy zapojujeme do projektů širší veřejnost – rodiče, obyvatele obce modernizujeme třídy ( nový školní nábytek, interaktivní tabule, výukové pomůcky, kuchyňka, keramická dílna) organizujeme zajímavé semináře pro pedagogy i širší veřejnost pomáháme druhým (podpora zdravotně postižených dětí, adopce zvířat v ZOO, zpívání seniorům apod.) Rozvrh běžného školního dne 6:50 – 7.45 ranní družina 8:00 – 10.30 výuka podle aktuálního rozvrhu 10.30 – 11:00 velká přestávka (možnost pobytu na školní zahradě, v tělocvičně, ve třídě) 10100 – 12.45 výuka podle rozvrhu 12:50 – 13:30 oběd ve školní jídelně 13:30 – 16:00 školní družina, činnost kroužků (od října)

Komentáře

Přidejte svůj názor