Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Brno

Hudcova 435/47, Brno 62100
http://www.msuh.cz

Výchovně-vzdělávací práce s dětmi se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (www.msmt.cz). Z něj vychází Školní vzdělávací program naší MŠ "S radostí objevujeme svět". Hlavním zaměřením školy je výchova ke zdravému životnímu stylu, ke vztahu k přírodě a životnímu prostředí. Průběh dne v MŠ: 6.15 - 8.30 doba určená pro příchod dítěte do mateřské školy a předání dítěte pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání (odl. pracoviště od 7.00 hod.) do 8.00 hod. příchod dětí s povinnou předškolní docházkou, tj. v posledním ročníku před nástupem do ZŠ 6.15 - 9.45 děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 8.45 - 9.15 dopolední svačina 9.45 - 11.45 11.45 - 12.00 pobyt dětí venku hygiena, příprava na oběd 12.00 - 12.30 oběd 12.30 - 12.45 odchod dětí po obědě domů, hygiena, příprava na odpočinek 12.45 - 14.15 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 14.25 - 14.45 odpolední svačina 14.45 - 16.45 volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí pobyt na zahradě mateřské školy (odl. pracoviště do 16.30 hod.) doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci Povinné předškolní vzdělávání je stanoveno na dobu od 8.00 hod. do 12.00 hod. Úplata za předškolní vzdělávání - je stanovena vždy na období školního roku a zveřejní ji ředitelka mateřské školy nejpozději 30.června předcházejícího školního roku. Vypočítává se ze skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů MŠ na dítě v uplynulém kalendářním roce (viz Vyhláška č.14/2005 Sb.). Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání je zveřejněna v šatnách dětí a na webu v záložce Úřední deska. Školský zákon stanovuje bezúplatnost od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Při dopravě dětí do MŠ a z MŠ vlastním vozidlem využívají rodiče parkoviště před budovou u SOS vesničky a vyhrazená parkovací místa na ulici Ostružinová.

Komentáře

Přidejte svůj názor