Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola Božanov

, Božanov 111 54974
https://www.zshelsinska.cz

Vážení rodiče, po včerejším jednání vlády a na základě manuálu z MŠMT (ministerstva školství mládeže a tělovýchovy) k provozu škol od 12.4.2021 bude MŠ Božanov od pondělí otevřena pouze pro PŘEDŠKOLNÍ DĚTI (narozené do 31.08.2015) a děti VYBRANÝCH PROFESÍ. Podmínkou je testování 2x týdně ANTIGENNÍM TESTEM (Lepu Medical- SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit). Upozorňujeme, že dítě nesmí vykazovat známky infekčního onemocnění. Příchod dětí bude probíhat zadním vchodem do budovy ze zahrady. Děti budou za přítomnosti zákonného zástupce testováni v šatně personálu. TESTOVÁNÍ DĚTÍ NEINVAZIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY: (https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20) Přítomnost dětí v MŠ je podmíněna účastí na testování. K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně – pondělí, čtvrtek - před zahájením výuky realizovat testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou - zákonným zástupcem. Na výsledky testu bude zákonný zástupce s dítětem čekat 15 minut. Prosíme tedy o včasný příchod a zvážení možnosti, že pokud se dostaví více dětí najednou, může se doba čekání na přijetí dítěte do třídy MŠ protáhnout. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.). Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně Mzd. SEZNAM VYBRANÝCH PROFESÍ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy zaměstnanci bezpečnostních sborů příslušníci ozbrojených sil zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů zaměstnanci Úřadu práce České republiky zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení zaměstnanci Finanční správy České republiky VSTUP DO MŠ: Upozorňujeme, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Příznaky infekčního onemocnění rozumíme: zvýšenou tělesnou teplotu suchý kašel dušnost zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem) ztrátu chuti a čichu bolest v krku bolest svalů a kloubů rýmu / ucpaný nos bolest hlavy Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Mzd. Děti v MŠ nemají povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest. V Božanově dne 7.4.2021 Veronika Ptáčková- ředitelka MŠ Božanov

Komentáře

Přidejte svůj názor