Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola a Základní škola

náměstí B. Martinů 5, Hodonín 69503
https://www.uhradiste.charita.cz

Charakteristika školy Naše škola je samostatně zřízena dle §16 odstavce 9 školského zákona pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Je určena žákům s kombinovanou vadou a autismem. Se souhlasem zřizovatele otevíráme také třídy pro žáky s mentálním postižením. Škola zahrnuje tyto školy a školská zařízení: místo výkonu Základní škola nám. B. Martinů 5, Hodonín Základní škola speciální náměstí B. Martinů 5, Hodonín 1 třída - Anenská 9, Hodonín Školní družina náměstí B. Martinů 5, Hodonín Praktická škola jednoletá náměstí B. Martinů 5, Hodonín Základní škola Žáci se zde vzdělávají dle školního vzdělávacího programu Poznáváme svět, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s uplatněním minimálních výstupů. Třídy jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, s kombinací vad a žákům s poruchami autistického spektra/ většinou s 3. stupněm podpůrných opatření/, u kterýchje doporučen individuální přístup. Po splnění 9leté povinné školní docházky mohou žáci absolvovat učební obory, které je připraví k plné integracido běžného života. Základní škola speciální Je určena pro žáky s nejvyšší mírou podpůrných opatření /4. a 5. stupeň/ a jsou zde vzděláváni žáci se středním a těžkým mentálním postižením, s kombinací vad a žáci s poruchou autistického spektra. Jednu ze tříd má škola umístěnou ve stacionáři Vlaštovka. U dětí jsou rozvíjeny psychické a fyzické schopnosti, které jim umožní zapojit se v plné míře do praktického života. Délka školní docházky je 10 let. Po ukončení docházky se žáci mohou přihlásit ke studiu na střední škole - na praktickou školu jednoletou u nás ve škole nebo na praktickou školu dvouletou v Kyjově. Praktická škola jednoletá Umožňuje denní formu středního vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání, kterých dosáhli v průběhu docházky do základní školy s minimálními výstupy nebo základní školy speciální. Důraz je kladen na vypěstování kladného vztahu k práci, rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální možné míry samostatnosti a posílení sociální integrace. Obor vzdělání byl otevřen ve školním roce 2016/2017. Další součásti školy jsou: Školní družina - poskytuje žákům zájmové vzdělávání žákům podle vlastního vzdělávacího programu. Školní kuchyně a jídelna - vaří dle zásad programu Skutečně zdravá škola. Ve škole je zřízeno školní poradenské pracoviště - pracují zde školní psycholožka, výchovná poradkyně a školní metodička prevence. Vybavení školy: Dílna, keramická dílna, školní kuchyňka, školní pozemek, relaxační místnost, počítačová učebna, interaktivní tabule, notebooky, tablety, roboti aj. Pravidelné akce pořádané školou: Škola v přírodě, lyžařský výcvik, plavecký kurz, canisterapie, exkurze, divadelní představení, výuka angličtiny s rodilým mluvčím, dopravní výchova, pravidelná spolupráce s Městskou knihovnou Hodonín, výukové programy zaměřené na enviromentální výchovu, preventivní programy, účast n akcích Města hodonín a MAS Jižní Slovácko a další. Škola spolupracuje s: Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín - stacionář Vlaštovka, MŠ speciální, ISŠ Hodonín, PPP Hodonín, SPC Kyjov, SPC Štolcova, SPC Kamenomlýnská, SPC Kociánka, Policie ČR, Městská policie, SVČ, Městská knihovna, MAS Jižní Slovácko, Specální školy Jihomoravského kraje, Spojená škola Senica, pedagogické fakulty MU Brno a UP Olomouc, VIM Brno a s mnoha dalšími subjekty.

Komentáře

Přidejte svůj názor