Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Mateřská škola a Základní škola

Herbenova 4, Břeclav 69003
https://www.skolaskalice.cz

Charakteristika - profil školy Základní údaje Název: Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace Sídlo: Herbenova 2969/4, Břeclav 690 03 IČO: 708 387 71 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Právní forma: Příspěvková organizace Datová schránka: ijmxfsk Škola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením v rámci předškolní a školní povinné docházky. Poskytujeme vzdělání dětem se všemi stupni mentálního postižení, s poruchami autistického spektra, vadami řeči a souběžným postižením více vadami. Zařízení navštěvují děti a žáci nejen z Břeclavi, ale i z okolních obcí celého břeclavského regionu, pro imobilní žáky je zajišťován svoz společností Remedia Plus, z.ú. Škola svou spoluprací s poskytovatelem sociálních služeb – Remedií - může vzdělávat všechny děti bez ohledu na stupeň jejich postižení. Těmito možnostmi získává v břeclavském regionu významné postavení a stává se stále více společenským a vzdělávacím centrem, které vytváří rovné příležitosti pro předškolní děti a děti školou povinné, ale i pro dospělé se zdravotním postižením. Nabízí jim možnosti v rámci celoživotního vzdělávání a v přípravě jejich budoucího uplatnění na trhu práce. Přehled oborů vzdělání Hlavním předmětem činnosti organizace dle zřizovací listiny pod č.j. 20/174 ze dne 30. dubna 2015 a Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině, který nabyl účinnosti 1. července 2017 je: 1.„Příspěvková organizace jako mateřská škola zřízená podle ustanovení § 181 odst. 1) písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje předškolní vzdělávání dětem se závažnými vadami řeči, souběžným postižením více vadami a autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro děti s mentálním postižením; její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 16 a části druhou, a prováděcími předpisy k zákonu.“ 2. „Příspěvková organizace jako základní škola zřízená podle ustanovení § 181 odst. 1) písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje základní vzdělávání žákům se souběžným postižením více vadami a autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro žáky s mentálním postižením; její činnost se řídí školským zákonem, zejména pak ustanoveními § 16 a části třetí, a prováděcími předpisy k zákonu.“ 3. Příspěvková organizace jako školní jídelna - výdejna (§3141) poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy k zákonu. 4. Příspěvková organizace jako školní družina (§ 3143) poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111 a § 118, a prováděcími předpisy k zákonu. 5. Příspěvková organizace jako školní klub (§ 3143) poskytuje zájmové vzdělávání, její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111 a § 118, a prováděcími předpisy k zákonu. Výchovně-vzdělávací proces probíhá na čtyřech pracovištích na území města Břeclav. Materiálně-technické zázemí Budova na ulici Herbenova 4 je sídlem ředitelství školy. Majitelem budovy je Krajský úřad Jihomoravského kraje, škola ji má v právu užívání. Budova se těší poměrně dobrému technickému stavu. Byla provedena renovace vstupů do budovy (bezbariérový přístup) s inovací systému zabezpečení školy. Nově byla vyměněna okna v celé budově. Je zde celkem 10 kmenových učeben, každá je vybavena interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu. Výuka pracovní výchovy probíhá ve cvičné kuchyni, kovodílně a na školním pozemku, který náleží areálu školy. Škola disponuje počítačovou učebnou, dvěma učebnami pro individuální výuku, malou cvičebnou a dílnou pro výrobu keramiky, kde nechybí ani keramická pec a hrnčířský kruh. Ve čtyřech kmenových třídách jsou vzděláváni žáci základní školy a v pěti třídách žáci školy speciální. Školní družina má k dispozici místnost vybavenou pro klidové aktivity a přilehlou hernu. Při zařízení pracuje i školní klub. Žáci mohou navštěvovat zájmové kroužky – ICT, keramický, sportovní a pěvecký. Okolí školy je pěkné, upravené. V areálu školy se také nachází budova školní jídelny - výdejny, volejbalové hřiště, doskočiště, dětské hřiště, školní pozemek a velká travnatá plocha pro odpočinkové aktivity, kterou mohou žáci využívat i v době přestávek. Pedagogičtí pracovníci mají své kabinety, společnou sborovnu a volný přístup k internetu a kopírkám. Také mohou využívat odbornou literaturu z učitelské knihovny. Budova na Nábř. Komenského 10 je také vlastnictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje a škola ji má v užívání.Budova prošla mnoha renovacemi. Ve dvou třídách zde probíhá vzdělávání 25 dětí s těžkými vadami řeči. Jedna z nich je vybavena interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu. K dispozici je logopedická pracovna a školní jídelna - výdejna. Mateřská škola využívá přilehlou zahradu, jejíž vybavení je postupně obnovováno a obohacováno. Budova nemá bezbariérový přístup. Pracoviště Mládežnická 3 je umístěno v pronajatých prostorách v budově bývalé Soukromé střední odborné školy, v pavilonu III. Zde probíhá ve dvou třídách vzdělávání předškolních dětí s poruchami autistického spektra a souběžným postižením více vadami. Obě třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí a počítačem s připojením k internetu. K dispozici je pracovna pro individuální práci s dítětem a školní jídelna - výdejna. K pobytu venku slouží přilehlá zahrada s herními prvky. Do budovy je možný bezbariérový přístup. Pracoviště Růžičkova 5 je místem působnosti společnosti Remedia Plus z.ú. Zde se nachází jedna třída pro dětí se souběžným postižením více vadami a denní stacionář. Výchovně - vzdělávací činnost školy Ve škole pracuje celkem 32 pedagogických pracovníků, hospodářka, administrativní pracovnice, personalistka a 6 provozních zaměstnanců. Činnost školního poradenského pracoviště zajišťují výchovná poradkyně, školní psycholog a metodik prevence. Předškolní vzdělávání je uskutečňováno podle inovovaného školního vzdělávacího programu „Cesty a cestičky“. Vychází ze zásady „být při tom", je uplatňováno prožitkové učení a při vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra je využívána metodika strukturovaného učení. V ZŠ probíhá vzdělávání ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu „Herbenka ZV“ zpracovaného podle upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kdy bylo učivo v jednotlivých předmětech redukováno a doplněno digitálními kompetencemi. Ve 4. a 6. ročníku bude nově vyučován předmět Informatika, v 5., 7., 8. a 9. ročníku stávající předmět Informační a technologická komunikace. V ZŠ speciální se vzdělávání uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu „Herbenka 2“ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu ZŠS, díl I. a II. Žáci s poruchami autistického spektra jsou integrováni na základě věku a jejich mentálních schopností do příslušného ročníku a typu vzdělávání. Škola spolupracuje s partnerskou organizací Remedia Plus z.ú. i v oblasti péče o dospělé absolventy. Zajišťuje výuku v kurzu Keramika a výroba dárkových předmětů. Další činnost školy je velmi pestrá. Žáci absolvují výcvik plavání a bruslení. Každoročně se konají Sportovní hry mládeže, okresní kolo organizuje naše škola. Žáci soutěží i v recitaci, nejprve ve školním kole, poté v okresním kole a úspěšně i v oblastním kole. Účastní se sportovních i výtvarných soutěží. Na podzim a na jaře probíhá cvičení v přírodě, v jarním období je spojeno s ekologickou tématikou. Ve spolupráci s Policií ČR získávají žáci znalosti a dovednosti z dopravní výchovy, besedují s policisty, soudcem a dalšími zajímavými lidmi. Realizujeme exkurze, návštěvy výstav, muzeí, besed, filmových a divadelních představení, daří se organizovat zájezdy do brněnských divadel a výlety za krásami naší vlasti. Zajišťujeme pobyt žáků ve škole v přírodě. Díky našim sponzorům můžeme našim žákům poskytovat nadstandartní logopedickou péči. Škola je zapojena do projektů „Školní mléko“, „Ovoce do škol“, „Krokus", „Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav III“, „Záložka do knihy spojuje školy“ a „Implementace KAP JMK II“. Ve škole pracuje Žákovský parlament, jehož členové byli zvoleni žáky školy jako zástupci jednotlivých tříd. Vždy poslední pátek v měsíci se koná shromáždění žáků, kde hodnotíme uplynulý měsíc, vyhlašujeme „Borce měsíce“, popřejeme těm, kteří měli narozeniny, předáváme ocenění získaná v různých soutěžích a informujeme o důležitých událostech. Škola a veřejnost O životě na „Herbence“ informujeme širokou veřejnost prostřednictvím médií a školních webových stránek. Žáci spolu s klienty Integračního centra prezentují každoročně své keramické výrobky na městských vánočních trzích. Škola se úspěšně zapojuje do soutěží uměleckého a sportovního charakteru nejen v celostátním, ale i v mezinárodním měřítku. V rámci přeshraniční spolupráce se pravidelně setkáváme se spřátelenou školou z Malacek. Poskytujeme možnost povinné studijní praxe v našem zařízení vzdělávacím institucím, připravující budoucí pedagogické pracovníky. Škola vykonává v rámci projektu ESF OP VVV„Implementace KAP JMK II“ činnost Centra metodické pomoci. Účelem projektu je poskytování metodické podpory školám v našem regionu, které integrují žáky s lehkým mentálním postižením. Škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, Školskou radou a SRPŠ. Dále spolupracujeme: - s Masarykovou Univerzitou v Brně, UP Olomouc (poskytujeme možnost povinné studijní praxe v našem zařízení) a dalšími vzdělávacími institucemi, připravující budoucí pedagogické pracovníky - se školami v regionu (organizace společných akcí pro žáky, metodická pomoc pedagogům). - se školskými poradenskými centry, - s MÚ Břeclav, OSPOD, IQ Roma Břeclav, Svaz tělesně postižených, Policie ČR, Okresní soud v Břeclavi - s firmami v regionu Cenná je spolupráce s rodiči. Organizujeme aktivity, které mohou se svými dětmi v rámci školy sdílet (dílničky, besídky, Den otevřených dveří, výlety, pobytové zájezdy, exkurze). Velmi si vážíme spolupráce se sponzorskými firmami, které nám pomáhají finančními a věcnými dary, ale i vzájemnou spoluprací při organizaci různých akcí pro naše děti a žáky.

Komentáře

Přidejte svůj názor