Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Katolická mateřská škola sv. Klimenta

U Uranie 16/1080, Praha 7 - Holešovice 17000
https://www.jazykova-skolka.cz

O škole Mise Katolické mateřské školy sv. Klimenta je co nejkvalitněji zajišťovat výchovně vzdělávací činnost, zaměřenou na celkový a specifický rozvoj dětí, a to v bezpečném, rodinném a motivujícím prostředí vhodném pro předškolní vzdělávání a v úzké spolupráci se zákonnými zástupci dětí, na principu individuálního přístupu s oporou v katolické víře. Podstatné pro nás je, aby se děti cítily spokojeně a škola byla místem bezpečí, radosti, přátelství a životaschopných vztahů. Cílem je všestranný rozvoj dítěte v oblasti tělesné, duchovní, psychické i sociální. Snahou je podporovat přípravu dětí pro jejich snadnější přechod z mateřské školy do školy základní. Důležitá je přátelská a rodinná atmosféra, kde si vzájemně děti, pedagogové a rodiče mohou důvěřovat. Důležitá je vzájemná spolupráce mezi školou a rodinou. V současné době máme dvě třídy. Uspořádání dne má svůj pravidelný řád, který zohledňuje potřeby dětí a je vyvážen čas aktivit a odpočinku. Každodenní součástí dne je společná modlitba. Dětem nabízíme nejrůznější aktivity, dbáme o dostatečný pobyt venku, pracujeme s různými projekty, které pro děti vytváříme. Vše je vedeno zážitkovou formou a formou hry. Máme pravidelné katecheze při nichž využíváme pedagogiky Franze Ketta. Vycházíme z liturgického kalendáře a samozřejmě využíváme přirozený běh ročního kalendáře, jednotlivých dob a jejich bohatství, které s sebou nesou. S dětmi slavíme jejich narozeniny, sdílíme radosti i smutné události. Snažíme se vzájemně sdílet a vnímat potřeby nejen svoje, ale i bližních. Vzájemně se podporovat v tom, co je dobré a tak vedle sebe růst, vnímat nejen očima, ale především srdcem. Patronem naší školy je svatý Kliment, který děti doprovází na jejich cestě v tomto důležitém období jejich života. Vize Děti vedeme ke křesťanské víře katolického typu Nabízíme aktivní vzdělávání pro děti formou hry a kreativních činností Zvyšujeme kvalitu vzdělávání a výchovy dětí s ohledem na potřeby současné moderní doby Učíme děti vzájemné toleranci a ohleduplnosti a vedeme je k dodržování základních lidských práv a svobod Podněcujeme děti k rozvoji jejich fantazie, přátelské a otevřené komunikace Tvoříme dětem prostor pro vyslovení svých názorů a myšlenek Učíme děti rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví Děti vedeme ke vzájemnému respektu mezi dětmi i dospělými osobami a spolupráci v bezpečném prostředí s příjemnou atmosférou Preferujeme individuální přístup k dětem, kdy respektujeme jejich aktuální potřeby a možnosti a integrujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami Vedeme děti k soběstačnosti a nezávislosti Rozvíjíme v dětech vztahy k lidem, prostředí i přírodě Snažíme se o efektivní komunikaci školy směrem ke zřizovateli, rodičům a veřejnosti Rozvíjíme dobré vztahy s dětmi, rodiči a veřejností, zajišťujeme profesionalitu, spolupráci a partnerství Zaměřujeme se na maximální využití vnějších příležitostí, vyzdvihnutí silných stránek školy a práci na její image Udržujeme dobré jméno školy Poskytujeme podporu zaměstnancům ve vytváření pozitivním přístupu k práci a sledujeme jejich individuální potřeby a jasně a otevřeně si je definujeme Dbáme na další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků Budujeme si dobré a přátelské pracovní klima, poskytujeme zaměstnancům porozumění a vstřícné a férové jednání Stanovujeme strategie vedoucí k naplnění hlavních cílů školy Historie Katolická mateřská škola sv. Klimenta v Praze 7 je zřízena Arcibiskupstvím pražským jako samostatný právní subjekt: školská právnická osoba. Vznikla v roce 1990 a zpočátku využívala prostory ve státní mateřské škole v Kostelní ulici. Od ledna 2004 sídlí v pronajatém pavilonu MŠ U Uranie, v Praze 7, který byl v roce 2012 zrekonstruován.

Komentáře

Přidejte svůj názor