Seznam školek
vyhledávání školekVyhledat další zařízení v okolí

Církevní mateřská škola Studánka

Ke Kamýku 686, Praha 4 - Modřany 14200
https://www.zsgorkeho.cz

O školce Buďte vítáni! V naší Církevní mateřské školce Studánka Každé dítě, které začíná navštěvovat načí MŠ, by mělo: samostatně chodit – nepoužívat kočárek; umět držet lžíci a jíst samo, pít z hrnečku a sklenice; samostatně používat WC (nočník), nenosí plíny (výjimku mají 2leté děti na spaní a děti s podpůrnými opatřeními); umýt se; smrkat; nepoužívat dudlík; snažit se samo oblékat a obouvat Povinností rodičů je také seznamovat se s nástěnkami. Podepsat všechny věci, za nepodepsané věci, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určenému, MŠ neručí. Učitelky také dohlíží na dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku každodenního pobytu venku klimatickým podmínkám. Platby Školné ve výši 1400,-Kč, prosíme, plaťte do 15. v měsíci na účet školky: 2600533256/2010, jako variabilní symbol uvádějte: datum narození dítěte, jako specifický symbol uvádějte: 756563. Stravné rodičům inkasujeme z účtu zpětně (tj. stravu za leden budeme inkasovat v únoru). Proto je třeba, aby si rodiče zařídili v bance povolení k inkasu z účtu školky č.: 188553642/2010. Limit nastavte na 1200,-Kč u jednoho dítěte a min. 2000,-Kč u dvou dětí. Číslo účtu, z kterého můžeme obědy inkasovat, prosím, nahlaste přes e-mail děkujeme. I. Vznik školky Církevní MŠ Studánka vznikla v roce 1991 z iniciativy několika rodin z římskokatolické farnosti na Lhotce. Rodiče tehdy hledali alternativu k tradiční předškolní pedagogice. Přáli si školku, která by kladla důraz na rozvoj celé osobnosti dítěte, opírala se o křesťanské hodnoty a byla maximálně otevřená rodině. Založili proto občanské sdružení, které mělo napomoci vzniku školky. Pro tu se nakonec našel vhodný objekt bývalých jeslí v Praze-Kamýku. Zřizovatelem školky se stalo Arcibiskupství pražské. Právní forma školky je Školská právnická osoba. Od 1.7.2019 došlo ke změně zřizovatele. Současným zřizovatelem je Česká provincie řádu sv. Augustina. Česká provincie Řádu sv. Augustina II. Charakteristika školky CMŠ Studánka je otevřena dětem z křesťanských rodin, ale i rodinám bez vyznání. Jde o školku rodinného typu, kterou navštěvuje 70 dětí. O zápis do školky je každým rokem velký zájem, který zpravidla převyšuje možnosti umístění. O děti pečují učitelky, v každé třídě společně s asistentkou pedagoga. Školka je otevřena od pondělí do pátku v době od 7:00 do 17:00 hodin. Po telefonické domluvě se lze kdykoli přijít do školky podívat. Rodinný charakter školky umožňuje osobní a individuální přístup ke každému dítěti. Chodí do ní řada dětí, které měly v jiných školkách obtíže se zařazením do kolektivu. Školka přijímá i děti s lehčími formami hendikepů, se speciálními vzdělávacími potřebami a poruchami učení. III. Vzdělávací program Výchova a vzdělávání v CMŠ Studánka má tyto opěrné body: křesťanské hodnoty školka má vlastní vzdělávací program s názvem "Všemi smysly, rozumem a srdcem" ekologická výchova Křesťanský základ školky se projevuje v hodnotách, které se dětem snažíme zprostředkovávat – spolupráce, schopnost odpustit, porozumění pro jednání druhého, úcta k rodičům či úcta k druhému člověku. Paní učitelky ke každému dítěti přistupují jako k jedinečnému originálu, který má své individuální schopnosti a potřeby. Ve školce v rámci nabízených aktivit probíhá pravidelně náboženská výchova. Školní vzdělávací program jsme sjednotili s naší partnerskou škokou sv. Augustina. Tento nový školní vzdělávací program se snaží vychovávat samostatně myslící jedince chovající se odpovědně k sobě i ke svému okolí. Posiluje hlavně sociální dovednosti dětí a schopnost rozhodovat se. Děti se vzdělávají z nabízených možností, pracují individuálně, skupinově či v projektových aktivitách napříč celou školkou, získávají kompetence které vedou k samostatnému úsudku, přemýšlení, vzájemné komunikaci či možnosti ptát se a nalézat vlastní řešení. Prožitek a využití všech smyslů k různým aktivitám je nedílnou součástí každodenních aktivit. Klade důraz na ekologickou výchovu. Ta se prolíná tematickým plánem celého roku. Opakovaně se daří získat na tuto činnost grant od Hlavního města Prahy. IV. Spolupráce s rodinami Součástí filozofie školky je také úzká spolupráce s rodinami. Odráží se jednak v otevřenosti školky rodičům, na druhé straně pak v aktivní pomoci rodičů školce. Otevřenost rodinám se projevuje především ve vstřícné atmosféře školky a také v možnosti zapojit se do práce s dětmi. Rodiče i prarodiče mohou asistovat při činnosti, přijít dětem vyprávět o svém povolání či uplatnit zajímavé nápady. Mohou se kdykoli přijít podívat na práci ve školce nebo zůstat s dítětem, které má adaptační problémy. V. Spolek rodičů Studánka Po vstupu dítěte do školky se alespoň jeden z rodičů stává členem Spolku rodičů Studánka. Spolek tvoří převážně rodiče ze školky, přihlásit se však může i kdokoli jiný. Aktivnější rodiče pracují v Radě Spolku. Hlavní cíle jeho činnosti jsou: Spolupráce se školkou Oživení dění v obci – pořádání akcí pro veřejnost VI. Školka jako součást obce CMŠ Studánka od počátku usiluje o maximální otevřenost svému okolí. Snaží se naplňovat představu, že školka se může stát centrem kulturního a společenského života a vytvářet příležitosti k setkávání lidí. Tato vize je i jedním z hlavních důvodů existence Spolku rodičů Studánka. To každoročně pořádá několik akcí, které mají přinést užitek nejen školce, ale i rodinám z širokého okolí. VII. Financování školky Zřizovatelem školky je Česká provincie řádu sv. Augustina. To však nedisponuje prostředky na hrazení provozu, proto školku zaštiťuje formálně, organizačně a morálně. Zřizovatel nepřispívá na běžný provoz, ale pravidelně přispívá na aktuální potřeby školky, např. pořízení nových stolů, vymalování apod. Hlavní zdroje provozních financí proto jsou: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Rodiče - za dítě platí rodiče školné. Výše školného je 1.400,-Kč měsíčně. Platbu školného lze nyní vyučtovat jako náklad/odpis při ročním daňovém přiznání. Dobrovolný příspěvek na další aktivity ve školce a programy mimo MŠ je 500,-Kč/rok. Magistrát Hlavního města Prahy Dále rodiče platí členské příspěvky Spolku rodičů Studánka ve výši 200,-Kč měsíčně. Spolek přispívá na nákup nového vybavení. Příležitostní dárci Školka hospodaří s velice skromnými prostředky a každý dar, i od jednotlivců, pro ni proto znamená velikou pomoc. Ke stažení Informace pro rodiče (12 kB) Zmocnění pro sourozence (11 kB) Poprvé ve školce - adaptace na MŠ (13 kB)

Komentáře

Přidejte svůj názor