Mateřská škola křesťanská Opava

Mnišská 7/5, Opava 74601
http://www.mskrestanska.eu/

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 Vážení rodiče, čas prázdnin pomalu končí a my se 1. září setkáme v mateřské škole, abychom zahájili prvními krůčky vstup do nového školního roku 2020/2021. Předešlý školní rok byl poněkud zvláštní díky opatřením epidemie nemocnění COVID - 19. Dva a půl měsíce a s některými i více jsme byli odloučeni od běžného setkávání v mateřské škole. V době uzavření mateřské školy byly dětem zasílány k plnění pracovní listy a náměty ke vzdělávacím činnostem a hrám. Přes časovou překážku se nám řadu plánovaných akcí podařilo uskutečnit - tvoření podzimníčků, pouštění draků, divadelní představení, vánoční dílničky a besídky, návštěvy dopravního hřiště, masopustní průvod, zapojení dětí do výtvarných soutěží, zapojení do sportovního projektu Sokola, oslavy MDD i slavnostní rozloučení s předškoláky a mnoho jiných včetně námětových projektových dnů v jednotlivých třídách a výjezdů do přírody. Všichni víme, že to nemohlo nahradit radostné chvíle prožité s paní učitelkami a kamarády v mateřské škole. Nyní nás čeká nový start, který bohužel nebude v úplně běžném režimu, neboť mimořádná opatření jsou tu stále. Budeme se snažit maximálně dodržovat patřičná preventivní opatření vycházející z pokynů Manuálu provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19, jehož doporučení budeme aplikovat do organizace předávání a vyzvedávání dětí, omezení pohybu doprovázejících osob v budově, rozestupech, případně užívání roušky. Dodržování patřičných pravidel je závislé také na aktuální situaci stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví - tzv. semafor, která jsou uložená místně příslušnou KHS, případně MZd. Těmito informacemi Vám chceme přiblížit, co nás v mateřské škole čeká: Děti budou ve svých třídách v plném počtu Snad se situace bude vyvíjet pozitivně a najdeme možnosti jak si užívat pobyt v mateřské škole co nejplnohodnotněji jak ve výchovně vzdělávacích činnostech, tak ve schůdnosti setkávání se učitelek s rodiči k předávání informací o dětech, se kterými si můžete domluvit individuální schůzku k projednání Vašich dotazů. Prozatím se rozhoduje o možnostech uskutečňování zájmových kroužků a dalších aktivit jak v mateřské škole tak mimo ni, na které jsme byli zvyklí. Jejich nabídku i režim průběhu se včas dozvíte. Prosíme Vás o trpělivost při předávání a vyzvedávání dětí, které bude z důvodu omezeného pobytu zákonných zástupců nebo doprovázejících osob uvnitř budovy časově náročnější jako před prázdninami. Paní učitelky budou ověřovat aktuálnost kontaktů - adresy, telefonní čísla a e -maily. Nezapomeňte si založit příkaz k úhradě ve školní jídelně Šrámkova. Školné se bude vybírat jako obvykle v hotovosti 15. dne v měsíci. Rodiče nejstarších dětí, které do 31. 8. 2020 dovrší 5let, dostanou pokyny ohledně povinného předškolního vzdělávání. Jestliže má dítě kašel nebo rýmu z důvodu chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, musí rodič přinést potvrzení lékaře o prokázání, že dítě netrpí infekční nemocí. Je v kompetenci školy zamezit dítěti v docházce do mateřské školy. Zjistí-li učitelky u dítěte příznaky výskytu nákazy COVID - 19, je dítě izolováno od kolektivu, o této skutečnosti je neprodleně informován zákonný zástupce, který je povinen bezodkladně své dítě vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Chtěli bychom požádat o přinesení hygienických potřeb: balení toaletního papíru, bal. jednorázových kapesníků, vlhčených ubrousků, tekutého mýdla a bal. bílých papírových ubrousků na prostírání k jídlu. Rodiče nově nastupujících dětí mají možnost individuálních schůzek dne 25. 8. 2020 v době od 8:00 do 16:00hod., kdy dostanou výše uvedené informace (viz. dopis pro rodiče), mohou se informovat na další potřebné dotazy. Není bezpodmínečně nutné na tyto schůzky přijít, vše se dozvíte po příchodu do mateřské školy, kdy dostanete k vyplnění dokumenty. Chceme Vás požádat o seznámení se se Školním řádem a Vnitřním řádem školní jídelny, který na webových stránkách (Dokumenty) nebo v mateřské škole v bloku u ředitelny. Pročtěte si Dopis rodičům (Dokumenty), který je shrnutím důležitých informací Školního řádu. O všech dalších informacích budete průběžně informovaní. Pevně věříme, že naše plány a očekávání školního roku 2020/2021 se budou naplňovat v ničím nerušené pohodě, porozumění a radosti z každého dne. Jsme rádi, že jste přihlásili své dítě právě do naší mateřské školy. Děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou se budeme snažit naplňovat. Těšíme se na vzájemnou spolupráci! Za kolektiv Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - přísp. org. Bc. Dagmar Ullmannová

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky