Mateřská škola Kopretina Jeseník

Tyršova 307, Jeseník 79001
https://mskopretina.cz

Střednědobý výhled rozpočtu – 2020-22 (formát XLS) ZDE Projekt „Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání v MŠ Kopretina“ Název školy: Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace Sídlo: Tyršova 307, 790 01 Jeseník Mobil: 777 349 221 E-mail: reditelka@mskopretina.cz Ředitelka školy: Bc. Jana Matlochová Identifikační číslo: 70914877 Číslo účtu: 1907104339 / 0800 Zřizovatel: Město Jeseník, Masarykovo náměstí 1/167, 790 27 Jeseník UPOZORNĚNÍ! DOŠLO KE ZMĚNĚ E-MAILOVÝCH ADRES! VÍCE V SEKCI KONTAKTY! HLAVNÍ CÍL A PŘEDMĚT ČINNOSTI: Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.Mateřská škola se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Mateřská škola KOPRETINA má 2 pracoviště. 1. Mateřská škola Tyršova 307 – ředitelství Školní vzdělávací program: „Svět je velký barevný míč“ 2. Mateřská škola Dittersdorfova 1218 - odloučené pracoviště Školní vzdělávací program: „Na jedné lodi“ Stravu zajišťuje školní jídelna - na obou mateřských školách. Stravné a úplatu za předškolní vzdělávání hradí rodiče převážně inkasem, na účet školy nebo v hotovosti ve stanovený termín. Sloučení mateřských škol 1.1.2006 došlo ke sloučení Mateřské školy Kopretina na Tyršové ul. s Mateřskou školou na Dittersdorfové ulici (odloučené pracoviště). Škola jako celek měla 153 dětí. Mateřská škola Dittersdorfova měla v té době 73 dětí zapsaných dětí ve 3 běžných třídách, rozdělených podle věku.Ve speciální třídě bylo 7 dětí - nachází se v centru města poblíž areálu základní školy. Kapacita mateřské školy k 1.9.2011 MŠ Tyršova: 80 dětí MŠ Dittersdorfova: 96 dětí Mateřská škola na Tyršové ulici 307 je umístěna v blízkosti vlakového nádraží, má svůj počátek na jaře 1945. Byla pořízena adaptací zkonfiskovaného německého majetku. 1. dubna 1945 byla otevřena dvě oddělení povolením Zemské školní rady. Přílivem českého obyvatelstva do pohraničí vzrůstal také počet dětí předškolního věku v mateřské škole. Na začátku školního roku 1945/46 bylo v mateřské škole 29 dětí. V průběhu školního roku počet dětí vzrostl na 41. Školní rok 1945/46 byl ukončen počtem dětí 70. Ve 2. poschodí mateřské školy byl byt. Kapacita školy za současného počtu dětí ve městě byla nedostačující. Proto vznikaly další mateřské školy na území města i v okolí. V průběhu dalšího období byla kapacita školy naplňována zpravidla o počtu 66 dětí. Po roce 1989 počet dětí začal klesat, město mělo v úmyslu školu uzavřít. To byl ten správný čas rozhodnout se pro hledání nových způsobů práce, nových metod i přístupů. Mateřská škola svým prostředím a charakterem vzdělávání vytváří pro děti rodinné prostředí. Od 1. 9. 1997 začala pracovat v programu Začít spolu, s počtem 55 dětí. V roce 1999 zahájila škola se 75 dětmi a od roku 2001 je v mateřské škole stále 80 dětí. Postupně se zlepšovala spolupráce s rodiči i ostatními partnery. Na žádost rodičů odsouhlasila Městská rada změnu názvu Mateřské školy Jeseník, Tyršova na Mateřská škola Kopretina, Jeseník, Tyršova. Se vstupem do právní subjektivity od 1.7.2001 je oficiální název: Mateřská škola Kopretina Jeseník, příspěvková organizace. Počet dětí 80 je stálý, zájem o umístění dětí právě do této školy také. Tuto změnu však plně podpořila změna systému práce, změna práce kolektivní v týmovou, uspořádání nábytku ve třídách, celková změna způsobu práce. Mateřská škola má tři třídy, stálou ložnici s vybaveným relaxačním koutem pro nespavé děti. V každém podlaží je sociální zařízení, v suterénu i pro pobyt venku. Školní jídelna má kuchyni a jídelnu, která svojí kapacitou stolečků a židliček vyžaduje střídání tříd při stolování. Šatny pro děti i zaměstnance školy jsou v suterénu. Děti mají dostatečně prostorné skříňky na oblečení, v suterénu je i malá tělocvična, prádelna, sklad zeleniny, šatny pro zaměstnance se sociálním zázemím a sprchovým koutem. Součástí suterénu je plynová kotelna a prádelna. Zahrada mateřské školy dětem nabízí pohyb na hřišti, na travnaté ploše, ale i využití herních prvků z akátového dřeva. Každá třída má pískoviště, která jsou chráněná před velkým slunečním zářením bohatým porostem . Zahrada má nově opravený domek. Využití zahrady je celoroční záležitost. Děti pozorují změny v přírodě, hrají sportovní hry, využívají všechna pískoviště, herní prvky, travnatou plochu i hřiště. Zahradu využíváme ve velké míře také ke společným akcím pro děti za spoluúčasti rodin například: „Strašidel se nebojíme“ „ Veselé čarování“, karneval, oslavy Dne dětí, rozloučení s předškoláky, ukázkové besedy se zvířátky, vystoupení kouzelníků, mažoretek a zpěváků, k naučným besedám s policií. Mateřská škola Dittersdorfova 1218 „Dne 29. srpna 1980 byla otevřena nová mateřská škola na Leninově ulici, kterou s předstihem několika měsíců postavili pracovníci RD BSZ Jeseník.“ citace první věty ze školní kroniky Budova mateřské školy byla postavena jako typizovaná stavba. Kapacita školy je v současné době 96 dětí, škola má vlastní stravovnu. Od 1. 1. 2003 byla MŠ Dittersdorfova součástí ZŠ Průchodní, od 1. 1. 2006 byla sloučena s MŠ Kopretina na Tyršově ulici a stala se jejím odloučeným pracovištěm. Mateřská škola se nachází poblíž centra lázeňského města Jeseník. Ze všech stran ji obklopuje velká zahrada, čímž je zajištěn dostatečný odstup od rušnější komunikace. Z jedné strany školy stojí historicky významná budova Vodní tvrz, obklopena vodním příkopem, který však v současné době není naplněn vodou. V září roku 2008 a na jaře 2009 prošla školní zahrada rozsáhlou rekonstrukcí. Byly instalovány herní prvky z akátového dřeva a provedena úprava a výsadba zahradní zeleně. Zahrada má dvě pískoviště. Budova se skládá ze tří barevně rozlišených částí, v nichž se nachází čtyři třídy, sociální zařízení, ložnice, šatny pro děti a zaměstnance, kabinety, sborovna, školní kuchyně, kotelna, sklady potravin, zázemí pro vedoucí učitelku, ředitelku školy, provozáře školní jídelny a školnici. V průběhu posledních let prošla budova školy rozsáhlou rekonstrukci: výměna oken, fasáda školy, malování výměna podlahové krytiny a pořízení nového nábytku. Mateřská škola může denně využívat i hřiště ZŠ Průchodní. Od září 2009 bylo zrušeno číselné označení tříd a vznikly třídy Skřítků, Stonožek, Motýlků a Žabek. Třída Žabek je určena pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Pracujeme podle ŠVP, který jsme nazvali „Na jedné lodi“. Nabízíme různé akce školy, do některých také zapojujeme rodiče, udržujeme zaběhlé tradice a snažíme se o vytvoření vlastní image školy. Filozofie školy K – komunikace je základním kamenem spolupráce mezi jednotlivými články, podílejícími se na činnosti našeho subjektu (naší školy). Pomáhá nám při práci s dětmi i v péči o ně v průběhu dne, stavíme na ní při plánování školních i mimoškolních aktivit, při jejich realizaci, vyhodnocování a společném řešení problémů. O – otevřenost chceme i nadále probouzet v dětech zájem o okolní svět a chuť poznávat jej, a to nejen s jeho krásami, ale i negativy. Při tomto poznávání využíváme výchovně vzdělávací nabídky jiných subjektů a rovněž jsme otevřeni spolupráci s nimi. P – prostředí nadále budeme vytvářet prostředí pestré, účelné, podnětné, pro děti důvěrně známé, s klidnou atmosférou plně doplňující rodinné prostředí i výchovu. Takovéto prostředí umožní dětem různého věku, talentu i dětem se specifickými potřebami realizovat své potřeby, zájmy a tvořící se záliby. R – rodiče, realizace jejich spoluúčast je ve výchovně vzdělávacím procesu velmi významným prostředkem k dosažení našich cílů. Chceme i nadále vtahovat rodiče do prostředí třídy, školy i konkrétní spolupráce a podporovat je ve snaze najít si čas pro své dítě. Jejich spoluúčast nám naopak dává podklady pro vylepšování prostředí školy, náměty pro nové integrované bloky ŠVP, pro hledání nových cest, prostředků, využívání nových metod a způsobů práce. Jsme školou, která vítá účast rodičů. E – empatie, ekologie, obojí je pro nás nepostradatelné při vytváření vztahů jak mezilidských, tak i vztahů dětí a dospělých k prostředí kolem nás. Vedeme děti k tomu, aby jim kvalita okolního světa (světa kolem nás) nebyla lhostejná, aby věděli, co člověk má a musí pro jeho zdraví i zdraví své vlastní udělat, jak a jakými prostředky o ně pečovat. T – tým, tolerance, tvořivost a spolupráce všech jsou podstatnou částí záruky úspěšně dosahovaných cílů. Není nám lhostejný postoj a způsob práce ostatních členů týmu školy, ani úroveň zájmu a iniciativy rodičů o okolní dění. Proto právě v úzké týmové práci, v prohlubování vzájemné týmové spolupráce i mezi oběma školami, vidíme možnost, jak dál zkvalitnit péči o nám svěřené děti. I – individuální přístup je nezbytný. Každé dítě je jiné, každé je osobnost jedinečná. Proto každému z nich dáváme možnost pracovat v různém čase, různými způsoby, s dosahováním různých výsledků. Rovněž chceme zvýšit úroveň informovanosti rodičů o dění školy, o změnách, uskutečněných akcích školy i o dosažených výsledcích jejich dětí. N – nabídka školy splňuje kriteria Rámcově vzdělávacího plánu, aktuálního ŠVP školy a je v souladu s programem ZaS. Pracujeme tak, aby se na realizaci naplánovaných aktivit podílel celý tým školy za spoluúčasti rodičů. A – aktivity, akce školy plánujeme ve spolupráci s rodiči, na základě přání a zájmů dětí, dle témat ŠVP, s přihlédnutím na využití prostředí školy a školní zahrady. Pro rodiče vytváříme přehled realizovaných akcí, které mají za následek vytváření nových přátelství mezi školou a rodiči, mezi oběma školami i spolupracujícími subjekty a partnery, mezi rodinami navzájem a vedou k tomu, že se k nám i v pozdějších letech děti i rodiče budou vracet.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky