Mateřská škola Kolín II.

Masarykova 891, Kolín II. 28002
http://msmasarykova.cz

1. Identifikační údaje Název: Mateřská škola Kolín II, Masarykova 891 Adresa: Mateřská škola Masarykova 891, 280 02 Kolín II IČO: 48665151 Ředitelka: Mgr. Alena Seidlová Konzultační hodiny ředitelky: čt, pá 10,00 - 12,00 Telefon: 321 725 643, odloučené pracoviště Rim. Soboty 321 678 679 Mobilní telefon: 724 726 226 E-mail: reditelka@msmasarykova.cz, hospodarka@msmasarykova.cz Provoz: 6,15 - 16,45 hod. Zřizovatel: Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I. 2. O nás Mateřská škola Kolín II., Masarykova 891, se nachází uprostřed sídliště v Kolíně II. Škola byla postavena v roce 1973. Usnesením městského zastupitelstva v Kolíně získala k 1.9.1994 právní subjektivitu a hospodaří jako příspěvková organizace. Škola využívá pro svou činnost tři jednopatrové pavilony a přízemní hospodářskou budovu v ulici Masarykova a jeden patrový pavilon v ulici Rimavské Soboty. Celková kapacita školy je 221 dětí. Sedm tříd s kapacitou 28 dětí a jedna s kapacitou 25 dětí. Třídy, herny a zázemí pro děti se nacházejí v přízemí a 1. patře jednotlivých pavilonů. Každá třída má k dispozici hernu, šatnu a sociální zázemí. MŠ je vybavena dětským nábytkem, rozmanitými učebními a cvičebními pomůckami a hračkami. Pro pobyt venku je využívána prostorná školní zahrada. Zahrada byla doplněna novými herní prvky, které splňují bezpečnostní požadavky. Podle povětrnostních podmínek je školní zahrada využívána pro dopolední i odpolední pobyt venku. Základní filosofií a vizí školy je, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života. Probouzíme v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Snažíme se vést děti k získávání zdravého sebevědomí a jistoty, ke schopnosti být sám sebou a umět překonávat překážky, chápat, že je potřeba respektovat jeden druhého a základní kulturně sociální pravidla, nezbytná ke spokojenému soužití v sociální skupině, to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte a jeho možnostem chápání a vidění světa. Vedeme děti k uvědomování si svých národních a kulturních kořenů, získávat vztah k místu a zemi, ve které vyrůstá, probouzet u dětí zájem o naši historii, kulturní tradice a lidové zvyky. Podporujeme u dětí tvořivost, představivost, fantazii a estetické cítění tak, aby byly otevřené pro pozdější vztah k umění a kultuře ve všech podobách. Seznamujeme děti se světem kultury a umění prostřednictvím účasti na divadelních představeních, výstavách a kulturních akcích. Rozvíjíme vlohy, podporujeme dětské zájmy, podchycujeme talenty v rozmanitých činnostech jako základu pro pozdější mimoškolní aktivity, které budou děti nejenom rozvíjet, ale i naplňovat a uspokojovat. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, podporujeme u dětí radost z pohybu, chápání pohybu jako důležité potřeby v životě. Podáváme dětem vyváženou a zdravou stravu a vytváříme tak zdravé stravovací návyky. Záměrem školy je budování vzdělávacího prostředí, ve kterém se budou děti cítit dobře a bezpečně, a kam své děti budou rodiče přivádět s důvěrou. Pozitivní klima, důvěra a vzájemné pochopení jsou základním stavebním kamenem pro vzdělávací proces v naší mateřské škole. 3. Třídy: Naše mateřská škola má osm tříd: "Kytičky", "Motýlci", "Pastelky", "Berušky", "Sluníčka" a "Krtečci" a na odloučeném pracovišti jsou "Jablíčka" a "Včeličky" 4. Školní vzdělávací program Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás, který je v souladu s RVP PV. Nad rámec standardní vzdělávací nabídky jsou pro děti ve spolupráci s rodiči organizovány tvořivé dílničky. Hlavním smyslem a cílem je učit děti vnímat svět kolem nás. Seznamovat je s přírodou, ročním obdobím, lidmi s jejich zvyky a tradicemi, zvířaty a péčí o ně a s technikou, která nás obklopuje. Pro letošní školní rok je podtéma Svět dětské fantazie, které se prolíná celým rokem ve společně organizovaných akcích celé mateřské školy. Celý program je rozdělen do deseti bloků, které obsahují okruhy vzdělávání s nabídkou činností pro děti. 5. Personál MŠ V ulici Masarykova má mateřská škola šest tříd: Třída "Motýlci" třídní učitelky - Marta Prosová DiS, Jolana Vršovská, Ludmila Svobodová Třída "Kytičky" třídní učitelky – Hana Ledvinová, Dana Malinová Třída "Pastelky" třídní učitelky – Renata Kirchnerová, Irena Soukupová Třída "Berušky" třídní učitelky – Iveta Chromá, Mgr. Alena Seidlová, Stanislava Knotková, Třída "Sluníčka" třídní učitelky – Jana Komedová, Tereza Jarošová Třída "Krtečci" třídní učitelky - Eva Hodanová, Světlana Francová DiS. O úklid a pořádek se starají: Karel Beck - školník Lucie Břichnáčová - uklizečka Petra Pěnkavová - uklizečka Magda Škorpíková - uklizečka Stravování zajišťuje školní jídelna při mateřské škole: Klára Vančurová – vedoucí školní jídelny Petra Pospíšilová – vedoucí kuchařka Monika Kadlečková – kuchařka Dagmar Březinová - kuchařka Marika Scharm – kuchařka a pradlena Odloučené pracoviště Rimavské Soboty 923, Kolín II: Třída „Jablíčka“ třídní učitelky - Iveta Matoušková, Bc. Kateřina Jirsová Třída „Včeličky“ třídní učitelky – Veronika Tobiášová, Klára Kuchařová, asistent pedagoga + školní asistent Jana Pružinová O úklid se starají: Alena Hanušová Věra Pšenská

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky