Mateřská škola Klubíčko Tlumačov

U Trojice 336, Tlumačov 76362
https://www.skolka-klubicko.cz

Mateřská škola Klubíčko Tlumačov je speciální soukromé předškolní zařízení, které se zabývá výchovou a vzděláváním dětí se specifickými potřebami. Poskytuje kvalitní alternativu předškolního vzdělávání pro děti s různými druhy handicapu. Zaměřena je především na péči o děti s kombinovaným postižením, autismem, vadami řeči, poruchami chování a mentálním postižením v kombinaci s dalšími handicapy. Hlavním úkolem školy je všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte, dosažení co nejvyšší míry jeho soběstačnosti a připravenosti pro školu i pro život. Samozřejmostí je respektování individuality každého dítěte, jeho potřeb, schopností a možností. „Speciálně pedagogická péče na míru každému dítěti zvlášť.“ Nejvýznamnějším předpoklad v tomto smyslu učinili pedagogové detailním rozpracováním metody STRUKTUROVANÉHO UČENÍ, vytvořením vlastních systémů, přístupů a jejich aplikací v podmínkách školy. Současně probíhal vývoj a ověřování vlastního originálního pojetí soustavy prvků pro strukturované učení a dalších pomůcek. Inovativní ztvárnění a uživatelský komfort nových prvků v plné míře splňují nároky na pomůcky nové generace u nás i v zahraničí. Jejich kvality a přednosti s běžně užívanými jsou nesrovnatelné. „Skladebná soustava prvků systému strukturovaného učení FOR AUTI®“ Prvky, které patří do Soustavy prvků Systém prvků strukturovaného učení FOR AUTI® jsou chráněny užitným vzorem, jejich kopírování a volné šíření je zakázáno. Důvodem ochrany je zajištění funkční spolehlivosti systému při jeho převzetí a zamezení vzniku chyb při neodborném kopírování. Ve škole s dětmi pracují odborní pedagogové se zaměřením na speciální pedagogiku, specializací: psychopedie, komunikační techniky, logopedie, surdopedie, somatopedie, poruchy učení a chování aj.). Kvalita pedagogické práce je na vysoké odborné úrovni. Při vzdělávání dětí uplatňují pedagogové dokonale promyšlené přístupy, sledují moderní vzdělávací trendy, zvažují jejich vhodnost pro děti naší školy a vybrané zavádějí je do praxe. Kapacita školy: 30 dětí Počet tříd: 3

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky