Mateřská škola Spořilovská - Jilemnice

Spořilovská 994, Jilemnice 51401
http://msjilemnice.cz

Zápis-pozvánka 2021.. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY Kdy proběhne zápis? Zápis do všech pracovišť mateřské školy na školní rok 2021/2022 proběhne v období od 3. května 2021 do 14. května 2021 v distanční podobě, tedy bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Co bude třeba doložit u zápisu? vyplněnou žádost o přijetí, potvrzenou lékařem kopii rodného listu dítěte pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení lékaře, školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno. Formulář – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ k dispozici zde: Žádost o přijetí do MŠ Jak mám získat potvrzení dětské lékařky? Domluvte se telefonicky na způsobu předání potvrzení o očkování u svého pediatra. Je podmínkou pro přijetí dítěte do mateřské školy i očkování? Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31.8.2021 dosáhne pěti let). Jakým způsobem mám žádost o přijetí dítěte doručit do mateřské školy? Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a další dokumenty doručit následujícími způsoby: podáním do schránky školy na adrese Spořilovská 994 (schránka umístěna u Školní jídelny) emailem s elektronickým podpisem – nelze prostý email – (msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz) datovou schránkou (r54ksdy) osobním podáním pouze po předchozí telefonické domluvě (481 544 072) poštou na adresu školy (Mateřská škola Jilemnice, Roztocká 994, 514 01 Jilemnice) Jak bude ředitelka postupovat, pokud se přihlásí víc dětí, než bude možné do školy přijmout? Ředitelka bude postupovat podle „Kritérií pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021/2022“, která předem zveřejní. Přednostně budou přijaty děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu školského spádového obvodu města Jilemnice. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. (§ 34 odst. 6 školského zákona). Děti budou do mateřské školy přijímány podle těchto kritérií: K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá dítě, které k 31.8.2021 dosáhne nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstaršího (děti narozené do 31. 8 2018) a má trvalé bydliště v Jilemnici. Děti s trvalým bydlištěm v Jilemnici, které dovrší tří let v období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021 v pořadí od nejstaršího po nejmladší. Děti s trvalým bydlištěm v ostatních obcí, které nejsou spádové, které dovrší tří let v období do 31. 12. 2021 v pořadí od nejstaršího po nejmladší. Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (kromě dětí narozených do 31. 8. 2016). Přijímáte i děti dvouleté? Děti, které k 31.12.2021 dosáhnou věku tří let, mohou být přijaty, pokud bude mít MŠ volné místo (až po přijetí všech tříletých, spádových i nespádových). Spádový obvod mateřské školy: Katastrální území města Jilemnice. Mohu si vybrat mateřskou školu, i když nespadáme do jejího obvodu? Ano, rodiče mohou zvolit i školu, kde obvodově nespadají. Jaké mám šance na přijetí v nespádové mateřské škole? Ředitelka musí přijmout nejdříve spádové děti. Podle počtu volných míst pak doplní dětmi, které se hlásí do MŠ jako nespádové. Kdy bude jasné, zda bylo dítě přijato či nepřijato do mateřské školy? V obou případech vám po námi provedeném fyzickém přijetí přihlášky přijde na email, který uvedete v žádosti o přijetí dítěte, potvrzení o jejich převzetí a přidělení registračního čísla, proto prosím, pište čitelně. Bude-li mít ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii. Před vydáním rozhodnutí budou mít zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) a to 21.5. – 22.5. 2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin v MŠ. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a na dveřích budovy mateřské školy ihned po ukončeném správním řízení po dobu 15 dnů s datem zveřejnění seznamu. O přijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu), toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat. Předpokládaný termín zveřejnění je 5. červen. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. (§ 34 odst. 6 školského zákona). Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno zákonnému zástupci doporučenou zásilkou. Chtěli bychom se podívat do mateřské školy, bude k tomu příležitost? V současné situaci to není možné, zeptejte se těch, kdo už k nám chodí, ať víte, do čeho jdete. Ředitelka školy Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy na tel.: 739 000 033 a těší se na Vás a Vaše děti v Mateřské škole Jilemnice. Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ: umí si říci co chce – komunikuje spolupracuje při oblékání nenosí pleny samostatně si nazouvá obuv dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu pije z hrnečku a skleničky samostatně používá toaletu umí si umýt ruce mýdlem ujde kratší vzdálenost

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky