Mateřská škola Havířov-Město

Horymírova 7/1194, Havířov - Město 73601
http://www.mshorymirova.cz/

Provoz MŠ od pondělí 12. 4. 2021 Dle Mimořádného opatření vlády České republiky bude obnoven provoz MŠ pro prezenční vzdělávání od 12. 4. 2021, a to pro děti 1. s povinnou předškolní docházkou 2. pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky Zákonní zástupci jsou povinni doložit potvrzení zaměstnavatele. Organizace a podmínky provozu MŠ: Děti budou každé pondělí a čtvrtek testovány. Testování budou rodiče (případně pověřená osoba, která dítě do MŠ přivádí) provádět sami před předáním dítěte učitelce. Počítejte s časovou rezervou cca 30 min. Bez negativního testu, případně potvrzení o prodělané nemoci covid-19 či PCR testu ne staršího 48 hodin., nebude dítě do MŠ přijato. Testování bude probíhat ve třídě Sluníček. Pokud dítě přijde v jiný než testovací den, bude testováno individuálně v daný den nástupu do MŠ. Děti budou rozděleny do tříd maximálně po 15 dětech, rozdělení do tříd naleznete na nástěnce u hlavního vchodu školy. Tyto skupiny budou neměnné, bude-li to umožňovat chod školy. Po příchodu do třídy si dítě ihned umyje ruce. Roušku ani respirátor dítě během pobytu v MŠ mít nemusí. Absence dítěte s povinnou předškolní docházkou musí být omluvena řádnou omluvenkou. Přihlašování a odhlašování stravy již bude probíhat přes www.strava.cz. Nadále platí opatření, která jsme učinili k 1. 9. 2020. Tzn.: - do MŠ mohou vstupovat pouze osoby zdravé, bez příznaků infekčního onemocnění - osoby, které doprovází dítě do MŠ, musí mít v budově školy Dle mimořádného opatření MZČR respirátor nebo obdobný prostředek s filtrační účinností min. 95%. - po vstupu do MŠ použijí doprovázející osoby desinfekci rukou umístěnou ve vestibulu školy, dítě si ihned po vstupu do třídy řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem - rodiče omezí pobyt v MŠ na nezbytně nutnou dobu, nebudou vstupovat do tříd, předají dítě učitelce ve dveřích třídy - děti by si neměly nosit hračky z domu, zejména plyšové - projeví-li se u dítěte během dne zdravotní potíže (kašel, rýma, teplota), budou rodiče ihned kontaktováni a děti si neprodleně vyzvednou

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky