Mateřská škola DUHA Třebíč

Kpt. Jaroše 31, Třebíč 67401
https://www.msduha.cz

Mateřská škola DUHA Charakteristika školy Škola je ve třech budovách – na ulicích Jar. Haška, Dukovanské a v ZŠ Kpt. Jaroše je 1 třída, která je odloučeným pracovištěm MŠ DUHA, Jar. Haška. V současné době provozuje celodenně 11 tříd. Mateřská škola slouží obyvatelům sídliště i blízkého okolí. Škola je po materiální stránce dobře vybavena, barevně rozlišený nábytek respektuje potřeby dětí různého věku a růstu. Třídy jsou uzpůsobeny pro vzdělávání dětí v programu Začít spolu, centra aktivit svým vybavením a rozmístěním, podporují vzdělávání dětí prožitkem, respektují individuální potřeby a možnosti všech dětí. Školní vzdělávací program Pojďme tam i zpět, projít celý svět - hlavní téma - Rok s knihou. Je rozpracováván do podtémat, která slouží k tvorbě třídních programů, je dělán na míru vzdělávací skupině dětí v místě školy s ohledem na jejich rodinu. Škola nabízí omezeně zájmové kroužky i aktivity veřejnosti. Po profesní stránce, je škola velmi dobře hodnocena a ohodnocena jako ověřená instituce, na níž jsou pozitivní ohlasy. Naše Mateřská škola získala značku RODIČE VÍTÁNI za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. V rámci České republiky je škola zařazena do republikové sítě škol, umožňující vzdělávání učitelkám mateřských škol v programu Začít spolu. Pracujeme podle programu„ Začít spolu". HLAVNÍ ZÁMĚRY PROGRAMU jsou: Důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánovaných činností, prací v centrech aktivit a pozorováním. Vedení dětí k samostatnosti rozhodování, volbě, odpovědnosti. Klademe důraz na účast a spolupráci s rodinou. Naše poslání Jsme zde, abychom umožnili dětem vzdělanostní základ, který bude dítěti otevírat cestu k celoživotnímu rozvoji, učení a společenskému uplatnění. Naší snahou je ve velké míře spolupracovat s rodinami našich dětí, otevírat školku rodině tak, aby se rodiče mohli spolupodílet na plánování programu školy, vnímat školu jako partnera, ne soupeře, či placenou službu. Hlavní cíle programu a kompetence Vnímat změny, přijímat je, vyrovnat se s nimi. Učit se kriticky myslet, rozpoznat problémy, řešit je. Být tvůrčí, mít představivost. Umět si vybírat a zodpovídat za volbu. Vytvářet a získávat zdravé návyky. Zřizovatelem školy je Město Třebíč. Škola je právním subjektem hospodařící s přiděleným finančním příspěvkem od zřizovatele a s pravomocemi vycházejícími z příslušných zákonů. Umístění ZŠ Kpt. Jaroše, v blízkosti mateřské školy, umožňuje užší spolupráci obou subjektů, přibližování programů škol v zájmu dětí a rodičů a možnost společné práce na projektech. PROJEKTY a specifické činnosti ŠKOLY Třídíme odpad ve spolupráci s rodiči - cílem je podpora a výchova k ekologickému myšlení od dětství. EVVO - využíváme přírodní učebnu na školní zahradě, která byla postavena díky finančním prostředkům ze státní dotace MŠMT na základě vypracovaného a přijatého projektu. Cílem je vnímání přírody jako součásti nezbytné pro žití člověka. Jsme partnery celorepublikové organizace Step by Step, spolupořádáme vzdělávací semináře pro pedagogy, kteří se zajímají o program Začít spolu v praxi. Od září 2017 jsme zapojeni do pětiletého projektu - Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, jako jedna z pěti mateřských škol v rámci kraje Vysočina. Škola v rámci tohoto projektu poskytuje prostory pro vzdělávání. Školní garant implementuje APIV a spolupracuje s konzultantem z daného kraje. CO NABÍZÍME: Kromě vzdělávací, výchovné a sociální činnosti, stanovené školským zákonem, také osvětovou činnost a pomoc rodičům s výchovou dětí. od září 2016, poskytujeme " prostor - učebnu " nejen pro vzdělávání pedagogů, ale možnost pronájmu učebny za podobným účelem jiným vzdělávacím agenturám.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky