Mateřská škola Český Brod

Kollárova 71, Český Brod 28201
http://www.msletadylko.cz

Několik informací + níže dokumenty k seznámení. Otevření MŠ se bude týkat pouze dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné (tzn. dítě musí být přítomno denně v časech 8.00 – 12.00 hod.) a dětí z IZS, i když neplní povinné předškolní vzdělávání, tyto děti musí být zapsány k docházce v naší MŠ. Nenastoupí-li dítě k prezenční docházce do MŠ, bude jeho nepřítomnost omluvena. Materiály pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, a které nebudou přítomny v MŠ lze vyzvednout každý pátek 7.00 – 8.00 hod. nebo 12.30 – 13.00 hod. nebo budou zaslány mailem, de dohody s třídními učitelkami. To znamená, že mladším dětem není umožněna docházka do MŠ. Podle prozatím dostupných informací se s tím, bohužel, zatím ani v dohledné době nepočítá. Pouze v případě, že by se epidemická situace výrazně zlepšila, jsou mírné náznaky toho, že by pak možná mohly do MŠ i mladší děti. V případě změny tohoto rozhodnutí Vás budu samozřejmě ihned informovat. Třídy můžou být dle mimořádného opatření naplněny pouze do počtu 15 dětí. V případě naplnění tříd, nelze již v průběhu platnosti mimořádného opatření (omezené docházky dětí), žádné dítě dodatečně k docházce přihlásit. VSTUP A POHYB TŘETÍCH OSOB V PROSTORÁCH ŠKOLY: Vstup třetích osob (mimo dětí, zákonných zástupců a zaměstnanců) v době provozu školy lze pouze v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizující styk s dětmi. Prosíme o urychlené opuštění areálu MŠ po předání dítěte pí. učitelce a po jeho vyzvednutí. Dodatek Školního řádu bude k dispozici na našem webu a v šatnách dětí, prosím o jeho přečtení a podepsání. Pro mladší děti: Budeme se rády, pokud se s námi budete chtít podělit o Vaše zážitky z domova, případných výletů a budete posílat fotky nebo videa. Zaslané fotky budeme vkládat do deníčku třídy, aby se mohly děti podívat, co dělají jejich kamarádi ze školky. Posílejte tedy, prosím, pouze fotografie, které můžeme zveřejnit, zaslání fotografie nebo videa budeme považovat za projevení souhlasu se zveřejněním. Žádám tímto všechny rodiče nepředškoláků o zastavení veškerých plateb. Prosím pouze o doplacení případného dluhu na stravném a školném (leden, únor 2021). Vím, že situace není pro mnohé z Vás jednoduchá a věřte, že i my ve školce na Vás myslíme, stýská se nám po „našich“ dětech a těšíme se na to, až se budeme zase všichni potkávat v normálním režimu. Snad to bude brzy :-) Organizace provozu MŠ: Dle přílohy MŠMT ke znovuoteření MŠ budou nastavena tato opatření: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno: — Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (v příloze) o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně o K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány - viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy Testování: Bude probíhat POVINNÉ NEINVAZIVNÍ TESTOVÁNÍ V MŠ: Antigenní testování 2x týdně (Po a Čt) (v případě nekaždodenní výuky 2 a méně po sobě jdoucích dní, 1x týdně), (pokud by dítě nebylo přítomno testování v daný den, bude testováno v první den jeho přítomnosti v MŠ nebo PCR 1x týdně (musí si zajistit zákonný zástupce sám na vlastní náklady) První test vždy 1. den prezenční výuky v daném týdnu NA TOMTO WEBU SI MŮŽETE PŘEČÍST INFORMACE K TESTOVÁNÍ: https://testovani.edu.cz INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO K TESTOVÁNÍ: https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole Prosím všechny rodiče, aby děti předem seznámili s průběhem testování, aby pak samotné testování probíhalo v klidu, co možná nejrychleji a nedocházelo ke zbytečnému zdržení rodiče. Testování bude probíhat v šatnách u tříd, v případě zlepšení počasí na terasách tříd. Do šaten bude vpuštěn vždy pouze jeden doprovod na jedno dítě. Pro tento doprovod stále platí, že musí mít po celou dobu nezbytně nutnou pro jeho přítomnost uvnitř MŠ (při převlékání dítěte nebo při jeho testování) nasazenou ochranu dýchacích cest a před vstupem do šatny dětí musí použít dezinfekci, která bude k dispozici u vchodových dveří každé třídy). V den testování – v PONDĚLÍ a ČTVRTEK, prosím, počítejte se zdržením. V tyto dny budou do šatny vpuštěny vždy nejvíce 3 děti s doprovodem. V případě, že Vás přijde víc v jeden čas, Vás po provedení testu požádáme, abyste vyčkali na výsledek testu venku před třídou (spolu s dítětem), abychom eliminovali Vaše zdržení a Váš čas nutný k přítomnosti při předávání dítěte. SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE PRO POVĚŘENOU OSOBU.docx (13703) Testování bude probíhat vždy od otevření třídy MŠ do 8.00 hod., přičemž poslední test bude nabrán v 7.45 hod., tak aby bylo možné v 8.00 hod. nejdéle vyhodnotit poslední test. Prosím všechny rodiče, aby nenechávali příchod na poslední chvíli, v případě, že by docházelo ke zdržení začátku povinného předškolního vzdělávání, které začíná v 8.00 hod., bude nutno zavést organizaci příchodů dle časového harmonogramu. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě). . Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. Odpovědi na některé Vaše dotazy můžete najít na: https://predskolniporadna.cz/otevirani-ms-a-vse-co-se-muze-hodit/?fbclid=IwAR19YEl-nYmKMEI77aObMJi_YE2xFsY3DDP90o9UhjkDqYK3wa366RruwbI V případě jakýchkoliv dotazů mě neváhejte kontaktovat na mail: reditelka@msletadylko.cz nebo na tel. č. 604 376 028. www.cssz.cz/web/cz/-/zvysovani-osetrovneho www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-aktualne-zavedeni-rotacni-vyuky-narok-v-dobe-velikonocnich-svatku

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky