Mateřská škola Čelákovice

J. A. Komenského 1586, Čelákovice 25088
https://www.msjak.cz

Č.j.: 386/21 Mateřská škola Čelákovice, J. A. Komenského 1586, příspěvková organizace J.A.Komenského 1586 250 88 Čelákovice IČO: 751 09 972 Tel.: 326 741 437 E-mail: reditelka@msjak.cz Ředitelka: Hana Henyšová Vážení rodiče a zákonní zástupci. Informace k provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 do odvolání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno: Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti 2x týdně antigenními testy. Dítěti, které je dítětem nebo žákem mateřské školy, se v dané škole umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a b) podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který mu bude proveden jinou osobou (rodič/jiná doprovázející zletilá osoba) a který mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), nebo se prokáže negativním výsledkem tohoto vyšetření, a) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů. Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021.Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. MŠ stanovuje testovacími dny pondělí a čtvrtek (v případě nástupu v jiném dnu, tento den) Druh testu – LUPU MEDICAL – SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Imunochromatografie na koloidním zlatě) Test se provádí v MŠ na k tomu vyhrazeném místě (přízemí na pavilonu C) Na test si vyhraďte dobu cca 20 minut Test provede rodič pod dohledem pedagoga, který mu test vydá a následně test vyhodnotí Po dobu čekání na výsledek testu se můžete pohybovat v areálu MŠ (školní zahrada) Po vyhodnocení testu se zařídíte podle jeho výsledku Negativní – Dítě může do MŠ. Pozitivní – Škola vystaví dítěti potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost. Opětovně se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání v případě, že dítě s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. V případě pozitivního testu v pondělí odchází pouze testované dítě. V případě pozitivního testu ve čtvrtek, se vychází z konkrétní situace, tj. zda bylo dítě v předchozích 2. dnech v MŠ. Následně se postupuje podle pokynů KHS. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění Umožňuje se osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 v mateřských školách dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání, ve skupině maximálně 15 dětí Homogenita tříd a skupin je povinná Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí:v mateřských školách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole, jejichž zákonní zástupci jsou ▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, ▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo ▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, ▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů, ▪ příslušníci ozbrojených sil, ▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, ▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky, ▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, ▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky. MŠ požaduje doložení potvrzení zaměstnavatele. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanoveno, že děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu Veškeré dostupné informace k návratu dětí do škol najdete na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021?source=rss Organizace provozu MŠ a hygienická opatření Informace k nástupu do MŠ od 12. 4. 2021 Každý z vás, kdo bude po otevření MŠ nastupovat do školky, se musí přihlásit k docházce nejpozději do 7:30 na email odhlasky@msjak.cz Oznamte, či vyznačte, zda bude docházka polodenní, či celodenní. Nepřihlášené děti nebudou moci být přijaty. (Nebudou mít přihlášenu stravu.) Všechny děti, které budou nastupovat, musí být zdravé a bez příznaků virového, infekčního onemocnění. Komunikace s MŠ Při komunikaci s ředitelkou pište na email reditelka@msjak.cz Zákonné zástupce žádáme o aktualizaci emailů, pokud chtějí zasílat informace jinam, případně nahlaste změny tel. čísel. Přihlašování a odhlašování dětí s uvedením důvodu nepřítomnosti odhlasky@msjak.cz Organizace provozu Z organizačních důvodů bude ve třídách maximálně 15 dětí Nové seznamy budou vyvěšeny Třídy se nebudou slučovat Příchod a odchod Ve dnech kdy se testuje, smí přivádět dítě pouze zákonný zástupce a osoby starší 18-ti let, uvedené na evidenčním listu. Zákonný zástupce se v areálu MŠ = školní zahrada i budova pohybuje v respirátoru. Zákonný zástupce se v areálu a v budově MŠ pohybuje pouze nezbytně nutnou dobu pro svlečení či oblečení dítěte. Odchází, nezůstává s dětmi na průlezkách. Zákonný zástupce si po vstupu do budovy vydezinfikuje ruce. Mezi ostatními zákonnými zástupci udržuje doporučený odstup 2m = např. vyčkat, až bude v šatně méně rodičů. Stejný odstup dodržuje i od učitelek. Učitelky používají respirátor. Je zákaz vstupu rodičů do tříd. Dítě si nosí do školky batoh, či sáček, ve kterém bude mít uloženy ústenky – nebudou ležet volně v šatně – manipulovat s nimi bude pouze zákonný zástupce. Dítě bude mít 1 čistou pro případ karantény dítěte. V areálu MŠ dítě ústenku mít nemusí. Karanténa Dítě dostane ústenku, je odděleno od ostatních dětí a je voláno zákonnému zástupci. Zapíše se teplota a zdravotní komplikace do ranního filtru. Rodič by měl zdravotní stav dítěte konzultovat s dětským lékařem. Návrat je možný po odeznění zdravotních komplikací. Dítěti bude v den návratu do MŠ proveden antigenní test. Převzetí dítěte Zákonný zástupce bude informovat o zdravotním stavu dítěte. Dítě si ihned po příchodu umyje ruce, pak teprve může do třídy. Nepodávají se ruce. Aktivity v MŠ Hry, cvičení, vzdělávací aktivity Bude omezeno množství stavebnic z důvodu pravidelné dezinfekce. V rámci her budou dodržována běžná pravidla. Sportovní činnosti jako součást vzdělávání jsou nadále v mateřské škole umožněny Pokud bude probíhat cvičení, budou zařazovány zdravotní cviky, jóga a další činnosti. Sportovní aktivity budou probíhat i při pobytu venku. Vzdělávací aktivity se budou plnit v průběhu celého dne. Pitný režim, hygiena, WC, svačina Pití bude umístěno v kuchyňce. Nalévá ho pouze učitelka. Do umývárny smí děti pod dohledem učitelek – učitelky vždy kontrolují dodržování hygienických pravidel. Je zrušeno čistění zubů. Výměna ručníků probíhá 2x týdně. Děti si jídlo neberou samostatně ze stravovacích boxů. Rozdává ho vždy učitelka. Děti si berou pouze hrnky, či skleničky. Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík. Šatna, pobyt venku, hygiena, WC V šatně se zdržet co nejkratší dobu. Rozdělení hřišť bude podle počtu tříd. Hygiena, WC, pitný režim na školní zahradě – vždy s učitelkou – kontroluje dodržování hygienických pravidel. Oběd Vše rozdává kuchařka – talíře, skleničky, příbory – používá ochranné prostředky (respirátor a rukavice). Jídlo vydává dle běžných zvyklostí. Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík. Odchod po obědě Děti si nehrají, čekají pouze na židličce, lavičce. Odchod po obědě do 12:15 hod. Spánek, hygiena, WC, svačina Spánek nezbytně nutnou dobu. Výměna pyžama 1x za týden. Převlékání povlečení 1x za 3 týdny. Hygiena a WC s učitelkou. Děti si jídlo neberou samostatně ze stravovacích boxů. Rozdává ho vždy učitelka. Děti si berou pouze hrnky, či skleničky. Děti vrací použité nádobí na výdejní vozík. Šatna a odpolední pobyt venku V šatně se zdržet co nejkratší dobu. Odpoledne se do šaten již děti nevrací – využít batohy apod. Využít hřiště, dle rozpisu až do odchodu dětí. Distanční výuka Na webových stránkách MŠ www.msjak.cz bude vyvěšena distanční výuka pro nepřítomné děti Komunikaci prostřednictvím aplikace WhatsApp si zajišťují učitelky tříd, které mají utvořenu skupinu – třídy B1, B2 a C1. Některé třídy komunikují i prostřednictvím třídního emailu. Další úkoly jsou vyvěšeny na plotech MŠ – jde o zábavné kvízy apod. – můžete zde připevnit i vaše obrázky v euroobalech. Ošetřovné – děti, které nemají povoleno vzdělávání v MŠ – ošetřovné čerpají Vzhledem k tomu, že jde o mimořádné opatření, již škola nevyplňuje žádné potvrzení. Tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část vyplňuje žadatel o dávku – více ePortál ČSSZ. K zadání správných údajů mateřské školy je vše uvedeno v hlavičce. Ošetřovné – děti s povinnou předškolní docházkou – nárok na výplatu ošetřovného není Pokud se týká nároku na ošetřovné, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne Hygienická opatření pro kuchyň a úklid Kuchyň Při vaření a manipulaci s potravinami se dodržují zvýšená hygienická opatření – při přebírání zboží apod. Při výdeji oběda – používat respirátor, rukavice. Zvýšený úklid všech prostor kuchyně, skladů, přístupových chodeb, šatny, kanceláří a WC. Úklid košů minimálně 1x denně. Z hygienických důvodů je povolena pouze donáška obědů a stravy ze zdravotních důvodů, tzv. individuální stravování. Individuální spaní bez stravy není povoleno. Úklid Zvýšený úklid všech prostor MŠ, hygienických zařízení a WC a to včetně venkovních. Pravidelné doplňování papírových ručníků a toaletních papírů. Ručníčky – výměna 2x týdně. Povlečení – výměna 1x za 3 týdny. Úklid košů minimálně 1x denně. Při tvorbě hygienických opatření jsme vycházeli z metodiky MŠMT vydané 6. 4. 2021 Prosím o potvrzení přečtení informací krátkou zprávou. Případně pošlete dotaz, pokud něčemu nerozumíte. Přidejte jméno dítěte a třídu – děkuji. V Čelákovicích, 8.4.2021, Hana Henyšová, ředitelka

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky