Mateřská škola Čakovice I

Něvská 830, Praha 9 - Čakovice 19600
https://ms-cakovice1.webnode.cz

Informace o nás Obecná charakteristika mateřské školy Mateřská škola Čakovice I, (dále jen škola), jejímž zřizovatelem je MČ Praha - Čakovice. Škola je v právní subjektivitě od 1.1.2003. Součástí školy je školní jídelna. Kapacita MŠ ve školním roce 2016/2017 je 224. Pracuje zde 8 tříd, z toho 2 třídy smíšené a 6 tříd pro děti stejného věku. Naplněnost je 224 dětí, tj. 100%. Mateřská škola je umístěna v zahradním areálu a skládá se ze 2 budov, 1. budova byla otevřena 1.5.1983, 2. budova byla otevřena 24.9.2012. Obě mají kapacitu 112 dětí, 4 třídy. Při pobytu dětí mimo budovu je využívána zahrada s 2 pískovišti a dřevěnými zahradními prvky. Plánuje se další výstavba pískovišť a rozšíření herních prvků (prolézaček, houpaček apod.) opět v závislosti na finančních prostředcích mateřské školy. V současné době probíhá rekonstrukce zeleně v okolí nově otevřené budovy. Zahrada je velká, s krásnými vzrostlými stromy a keři, které poskytují stín v letních měsících. Úpravu zeleně provádí firma Švácha – Zahrady vašich snů. Děti během vycházek mohou navštěvovat i blízký Zámecký park. Nově je rekonstruována školní jídelna, ukončení prací proběhlo v srpnu 2012. V mateřské škole je také jedna místnost, která je určena pouze pro zájmovou činnost (kroužky, které se konají v MŠ). Filosofie, záměry a cíle mateřské školy Východiskem pro zpracování školního vzdělávacího programu naší mateřské školy byl Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV), který poskytuje rámcová pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku. Škola jako celek je budována především na mezilidských vztazích a to hrálo velkou úlohu i během tvorby ŠVP MŠ. Základním cílem – záměrem je vytvořit atmosféru důvěry mezi žáky, učitelkami a rodiči, mezi učiteli a vedením školy a mezi vedením školy a zřizovatelem, vytvořit tak klima pro úspěšné fungování mateřské školy. Filozofií naší mateřské školy je ve spoluprácí s rodinou rozvíjet osobnost dětí předškolního věku tak, aby byly dobře připraveny pro život, aby od nás odcházely samostatné, tvořivé, s novými poznatky o člověku, o světě, o přírodě, o životě kolem sebe, citlivé, schopny vzájemné pomoci, tolerance, spolupráce, empatie atd. V našem programu respektujeme pojetí dítěte: dítě má právo být samo sebou dítě je jedinečná osobnost, jako partner má stejná práva na chyby a omyly jako dospělý dítě má právo na seberealizaci dítě má právo odlišovat se od jiných dítě má právo být společensky akceptováno dítě se má zmocňovat světa tvořivě pro dítě je důležitý pocit důvěry, jistoty při všech činnostech je důležitá tvořivost důležitější než výsledek učení a množství poznatků je pro dítě proces a prožitkové učení. Ve výchovně-vzdělávacím procesu se zaměřujeme na individuální přístup ke každému dítěti, snažíme se poskytnout širokou nabídku činností podle jejich zájmu, schopností a dovedností, které podporují prožitkové učení, vytváříme tvořivý a sympatizující vedení dětí, podnětné a estetické prostředí a cílené působení. Podporujeme aktivitu a podílení se dětí, jejich spokojenost, zdravé sebevědomí, zájem tvořivě reagovat na dané podněty, zvídavost a zájem o učení a řešení problémů, důraz klademe na komunikaci s ostatními v daném prostředí a na upevňování citlivosti vůči živým bytostem a přírodě, také učíme děti uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. Rodiče dětí, docházejících do mateřské školy jsou většinou zaměstnáni, škola se tedy snaží posílit citovou výchovu, prohlubovat ekologickou výchovu (zahrada MŠ, polodenní či celodenní výlety apod.), ale snaží se také umožnit dětem poznávat nové věci formou prožitků, dbát na vzájemný respekt mezi jednotlivými dětmi, ale i mezi dítětem a pedagogem. Za nezbytnou podmínku úspěšné výchovy považujeme také respekt k dětem. Učitelky jsou si vědomi, že nestačí, když děti o vzájemném respektu pouze uslyší, nebo jej uvidí v chování dospělých, ale že je nutné oprostit se od mocenského a manipulativního přístupu ve výchově. Neznamená to, že si děti dělají, co chtějí, ale přijmou potřebné hranice a zvnitřněné hodnoty podle kterých se budou chovat i bez větší nápomoci dospělé osoby. Mateřská škola se také zaměřuje na podporu zdraví dětí i dospělých. Zdraví je podmínkou celkově hodnotného života jednotlivce, společnosti a světa. Zdraví je pocit pohody, souladu a harmonie, a proto je cílem pedagogů položit základy ke správnému chápání zdraví již u dětí předškolního věku. Člověk, který je veden k správnému chápání pojmu zdraví se vyznačuje těmito kompetencemi: § Rozumí pojmům podpory zdraví a prevence nemocí § Uvědomuje si, že zdraví je nejcennější hodnotou § Dovede řešit problémy a řeší je § Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a za způsob života § Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce Výchovně vzdělávací program ŠVP MŠ i výchovně vzdělávací práce učitelek vyhází z upraveného a rozpracovaného a na místní podmínky přizpůsobeného vzdělávacího programu „Rok v mateřské škole“ a částečně čerpá z „Barevných kamínků“. Základní snahou je umožnit každému dítěti rozvoj podle jeho individuálních potřeb, schopností a možností, je pamatováno na přání a požadavky rodičů tak, aby veškerá činnost vedla k harmonickému rozvoji dítěte. Cílem výchovně-vzdělávacího programu je rozvoj tělesné i duševní stránky každého dítěte a prohlubování sociálních vztahů.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky