Mateřská škola Cheb

Komenského 27, Cheb 35002
https://www.komenskehoms.cz

Charakteristika programu: Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po všech stránkách – fyzické, psychické i sociální. Při své práci sledují učitelky tyto rámcové cíle: rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí „ KAMARÁDŮM RUKU DEJ, HRAJ SI, ZPÍVEJ, POZNÁVEJ“ Integrovaný blok: " Kdo má jiné děti rád, ten je dobrý kamarád“ Integrovaný blok: " Kamarádíme se s podzimem“ Integrovaný blok: " My se čerta nebojíme, Vánoce s ním oslavíme“ Integrovaný blok: " Podívej se z okna ven, hurá je tu zimní den“ Integrovaný blok: " Vpravo, vlevo, zase zpátky, jsou tu opět jarní hrátky" Integrovaný blok: " Svět je velká rodina, kde přátelství začíná" Předškolní vzdělávání cíleně usiluje o vytváření základů klíčových kompetencí. Klíčovými kompetencemi se rozumí soubor nebo souhrn předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. 1. Kompetence k učení: soustředí se na činnost, pozoruje, zkoumá a objevuje, všímá si co se kolem něho děje a zároveň che porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí užívá jednoduché pojmy, znaky a symboly, dále má elementární poznatky o světě (lidé, kultura, příroda, technika..) i o jeho rozmanitostech a proměnách, pokud se mu dostává uznání a ocenění, pak se učí s chutí 2. Kompetence k řešení problémů: známé a opakující situace se snaží řešit samostatně, náročnější s pomocí dospělého, uvědomuje si, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli snaží se řešit problém cestou pokusu a omylu (bezprostředně), spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, při kterých využívá dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost užívá číselných a matematických pojmů při zpřesňování početních představ 3. Kompetence komunikativní: komunikuje v běžných situacích s dětmi i s dospělými, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sděluje své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečí, hudbou, dramatizací, výtvarně….) aktivně používá a neustále rozšiřuje svou slovní zásobu, domlouvá se i gesty, rozlišuje některé symboly ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní, využívá knížky, encyklopedie apod., má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizím jazykům 4. Kompetence sociální a prosociální: dětským způsobem projevuje citlivost, ohleduplnost k druhým, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a násilí, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte rozhoduje o svých činnostech a zároveň se spolupodílí na společných rozhodnutí, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla, kterým se přizpůsobuje v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky, je schopné respektovat druhé, ale zároveň nevhodné chování i komunikaci, která mu je nepříjemná umí odmítnout 5. Kompetence činnostní a občanské: k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, učí se činnosti a hry plánovat zajímá se o to, co se kolem děje, má dětskou představu o tom, co je v souladu či v rozporu se základními lidskými hodnotami a normami spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky a uvědomuje si svá práva i práva druhých dbá na své osobní zdraví, bezpečí svoje i druhých, uvědomuje si, v jakém prostředí žije a že svým chováním se na něm nejen podílí, ale i jej ovlivňuje

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky