Mateřská škola Černopolní Brno

Černopolní 3a/788, Brno 61300
http://www.mscernopolni.cz

O škole Budova Mateřské školy Černopolní 3a byla postavena v roce 1963 jako účelová přízemní stavba pro vzdělávání dětí předškolního věku. Naše škola má tři třídy – Motýlci, Berušky a Žabky s celodenním provozem. Kapacita školy je 71 dětí, všechny třídy jsou věkově smíšené. Každá třída má samostatné kompletní vybavení – třídu a hernu, které jsou vybavené novým nábytkem, odpovídajím svými parametry potřebám dětí předškolního věku, oddělené hrací kouty s hračkami a pomůckami, šatnu, zrekonstruované WC a umývárnu. Na budovu navazuje velká zatravněná školní zahrada, kde každá třída má svou část zahrady s pískovištěm, s rozmanitými herními prvky – průlezkami, skluzavkami a dostatečným prostorem pro zájmové a pohybové vyžití dětí během celého dne. Škola je také situována v blízkosti městské hromadné dopravy – zastávek tramvají, s rychlým spojením do centra, což je pro docházku dětí a rodičů výhodou. Součástí školy je školní kuchyně, která zajišťuje celodenní kvalitní a pestrou stravu. S dětmi pracuje kolektiv učitelek s odbornou kvalifikací pro práci s dětmi předškolního věku. Vzdělávání dětí naší mateřské školy probíhá dle vlasního Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Hrajeme si, tvoříme, poznáváme svět“ Školní vzdělávací program je dostatečně pestrý, motivující, zahrnující všechny okruhy vzdělávání a činnosti pro předškolní věk. Vychází z cílů předškolního vzdělávání a je zaměřen na rozvoj každého dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální, rozvíjí potřeby dětí předškolního věku – plně respektuje dětskou osobnost, vychází z její přirozenosti, podňecuje to, co je dítěti nejvlastnější a nejpotřebnější. Naše škola je dlouhodobě zaměřená na estetické činnosti s orientací na výtvarné, pracovní a hudebně pohybové aktivity. Estetické činnosti jsou rozvíjeny ve všech činnostech během celého dne. Rozvíjíme u dětí vztah ke kráse, vedeme je k nalézání krásy v každodenních jevech všedních dnů, učíme je krásu vytvářet vlastními projevy – kultivovanou mluvou, zpěvem, výtvarnými a pracovními výtvory. Při pedagogické činnosti využíváme individuální a skupinový přístup k dítěti, rozvíjíme spontánní hry a pohybové aktivity, uplatňujeme přirozenost, nenásilnost a funkčnost výchovného působení. Během školního roku je uplatňována ve všech třídách výchovně vzdělávací aktivita a to adaptace nových dětí na prostředí školy, kdy je velmi důležitá spolupráce s rodinou, průběh adaptace je konzultován s rodiči, kteří mají možnost zapojit se do průběhu adaptace. Učitelky se ve třídách zaměřují na laskavý a citlivý přístup ke každému novému dítěti a snaží se spolupracovat také s ostatními dětmi, a tak vytvořit příjemnou atmosféru pro zapojení nových dětí do společenství ve třídě. Respektujeme přání rodičů ke společné docházce sourozenců do stejné třídy, starší děti jsou přirozeně vedeny k pomoci mladším a to během všech činností a mladší děti jsou motivovány k zájmu o všechny činnosti, i o ty, které pro ně nejsou snadné a mají příležitost si tak vyzkoušet své vlastní možnosti s existencí přirozené nápodoby dětí. Další aktivita, která probíhá ve všech třídách je rozvoj a příprava nejstarších dětí na základní škol a práce s dětmi s odloženou školní docházkou. Podporujeme zdravotní, tělesný, psychický a sociální vývoj nejstarších dětí, vytváříme podmínky pro rozvoj osobnosti dítěte. S rodiči konzultujeme vzdělávací pokroky dětí, případné návrhy na odklad školní docházky. Při posuzování školní zralosti vycházíme z průběžné pedagogické diagnostiky, využíváme rozvojový program pro nejstarší děti. Před zápisem do ZŠ uskutečňujeme návštěvu základní školy. V rámci rozvoje a přípravy nejstarších dětí máme kroužek Zvídálek, kde formou „Výprav za poznáním“ rozvíjíme prožitkové učení dětí. Program denních činností mateřské školy Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí, je upraven tak, aby sladil potřebu svobody dítěte a řádu v průběhu celého dne v mateřské škole: 6:30 - 9:45: spontánní hrové aktivity, poznávací činnosti dle volby dětí, didakticky zaměřené činnosti, skupinové a individuální aktivity s předškoláky, denní cvičení, svačina, příprava na pobyt venku; 9:45 - 11:45: pobyt venku; 12:00 - 12:45: oběd, příprava na spánek, odpočinek; 12:45 - 14:30: spánek, odpočinek, klidové zájmové činnosti; 14:30 - 16:30: svačina, odpolední spontánní hrové aktivity a činnosti dle volby dětí. Organizace provozu školy 6:30 - 8:30: příchod dětí do mateřské školy; 12:45 - 13:00: odchod dětí po obědě; 15:00 - 16:30: odchod dětí odpoledne. Nadstandartní aktivity - kroužky Kroužek Angličtiny: je zaměřen na získání základních slovíček, znalostí hravou formou, koná se 1x týdně přímo v mateřské škole v odpoledních hodinách; Plavání – předplavecký kurz: druhé pololetí v Plavecké škole Kraví hora Brno, 1x týdně; Kroužek Výpravy Zvídálka: je určen pro nejstarší – předškolní děti se zaměřením na rozvoj a přípravu dětí na základní školu, kroužek vedou p. učitelky naší školy, které připravují tematicky jednotlivé výpravy za poznáním. Další akce a mimoškolní aktivity během celého školního roku Návštěvy divadelních představení v loutkovém divadle Radost, v Divadle B.Polívky; Divadelní představení přímo v mateřské škole; Mikulášská nadílka s programem a překvapením pro děti; Vánoční oslavy V MŠ – adventní čas – vánoční těšení v celé mateřské škole, zdobení vánočních stromečků, zpěv koled, vánoční překvapení pro děti, vánoční dílny s rodiči; Fotografování na vánoční foto; Dětský školní karneval; Oslava svátků jara – Velikonoc - výzdoby tříd, výtvarné a pracovní tvoření dětí; Oslava svátku maminek - tvoření dárečků pro maminky; Fotografování dětí na společné třídní foto; Oslava MDD – zábavné dopoledne pro děti na školní zahradě s pohoštěním a soutěžemi; Skákací hrad Hopštějn na školní zahradě; Návštěva předškoláků v základní škole před zápisem; Naučné a prožitkové výpravy v rámci kroužku Zvídálek pro nejstarší děti; Polodenní výlet; Zahradní slavnost na školní zahradě pro všechny děti a rodiče na zakončení školního roku, spojenou s rozloučením se školáky a jejich „stužkováním“, zábavným programem divadla Koráb, skákacím hradem Hopštějn, táborákem s opékáním špekáčků, diskotékou pro děti, s pohoštěním pro všechny přítomné děti a rodiče.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky