Mateřská škola Břeclav

U Splavu 2765, Břeclav 69002
https://www.msusplavu.cz

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Břeclavi, nedaleko řeky Dyje, na sídlišti U Splavu. Provoz trojtřídky byl zahájen v roce 1980, od roku 1994 jsme právním subjektem. Zřizovatelem je Město Břeclav, které v letech 2005 - 2006 provedlo velkou rekonstrukci, kterou se MŠ zmodernizovala, zateplila a rozšířila o jednu třídu s celkovou kapacitou 100 dětí. Nedílnou součástí je prostorná zahrada s chodníky a umělým kopcem. V roce 2014 byla přebudována na PŘÍRODNÍ ZAHRADU z dotací EU a Města Břeclavi. Naše mateřská škola je zaměřená na environmentální výchovu a jejím základním záměrem je: Rozvíjet osobnost dítěte, jeho individualitu a touhu po poznání, empatický postoj k ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, vlastnímu zdraví, přírodě, historii a tradicím. Rozvíjet a podporovat vztah k sobě i druhým, samostatnost a zdravé sebevědomí dítěte. Vést ke zdravému životnímu stylu a uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání ve spolupráci s rodiči. Charakteristika školního vzdělávacího programu: „Dobrodružství vodníka Pentličky“ Motto: „Naším hlavním smyslem života je pomáhat, pomáhat ostatním, pomáhat naší Zemi. A pokud neumíte pomoci, tak aspoň neubližujte!“ Dalajláma Předškolní vzdělávání má pro život dítěte dalekosáhlý význam. To, co dítě prožije a co z okolního prostředí přijme, má trvalou hodnotu. Proto budeme důsledněji cílit na to, aby, se děti v naší MŠ cítily bezpečně, příjemně a zažily si pocit, kdy společně něčeho dosáhly a měly radost ze společných aktivit, výtvorů apod. Naším cílem je tedy orientovat se na pozitivní atmosféru ve skupině s důsledným dodržováním daných pravidel, která hrají významnou roli v prevenci konfliktů mezi dětmi. Na vytváření příznivé emoční atmosféry se zaměříme hlavně prostřednictvím činností, jejichž výsledkem je společné dílo, kdy si děti pomáhají, a musí společně přemýšlet. A také vedením dětí k tomu, že spolupráce znamená daleko více než soutěžení. Díky spolupráci naší MŠ s dětmi z břeclavských základních škol vznikla kniha s názvem „Dobrodružství vodníka Pentličky, aneb život na vodě, nad vodou a pod vodou“. Která nás inspirovala k vytvoření jednotlivých integrovaných bloků a tyto integrované bloky jsou pro naši mateřskou školu výchozími při tvorbě třídního vzdělávacího programu. Učitelky plánují vzdělávací nabídku činností pro děti dle inteligencí podle H. Gardnera, tzn., že komplexně připravují tematický celek, hry a činnosti v MŠ takovým způsobem, aby zahrnovaly všechny typy inteligence dítěte. Tato vzdělávací nabídka podněcuje dítě v jeho vrozeně nastavených dovednostech a schopnostech. Integrované bloky: Vodník Pentlička pomáhá dětem objevovat svět nad vodou Tento integrovaný blok si klade za cíl vytvářet vztah k sobě, k lidem, k okolnímu světu a také vytvářet žádoucí postoje a hodnoty. Vodník Pentlička ukazuje dětem svět kolem vody Tento integrovaný blok se zaměřuje na upevňování a rozvíjení poznatků dětí o živé i neživé přírodě, jak se ji naučit chránit a využívat její dary. Vodník Pentlička listuje s dětmi knihou i kalendářem Cílem tohoto integrovaného bloku je naučit děti vnímat spravedlnost, dobro, zlo, dostávat se do světa fantazie a představ, seznámit je s tradicemi. Třídní programy jsou zpracovány dle potřeb a podmínek jednotlivých tříd. Kroužek angličtiny probíhá ve dvou lekcích týdně pod vedením externí učitelky Mgr. Lingové. Pro předškoláky organizujeme každoročně předplavecký výcvik a bruslení.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky