Mateřská škola Bílá

Bílá 76, Český Dub 46343
http://ms-bila.cz

Aktuality Dle mimořádného opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 12. dubna 2021 bude provoz MŠ Bílá probíhat takto: provoz MŠ zůstává nezměněn od6:30 do16:00 hodin, prosíme, abyste při příchodu do MŠ zohlednili 15 minutové čekání na výsledek testu (příchod do 8:00 max.) provoz bude v obou třídách v neměnných skupinách do 15 dětí– docházka předškoláků je povinná, v případě jakékoliv absence postupujte dle platných pravidel pro omlouvání dětí provoz je umožněn i dětem od 3 do 5 let rodičů z IZS, rodiče těchto dětí doloží v den nástupu potvrzení o vykonávané profesy svým zaměstnavatelem, jinak jim dítě nebude přijato vzdělávání bude probíhat prezenčně pro přítomné děti, distanční výuka je dobrovolná, ale nadále budeme rodičům vkládat na web mateřské školy náměty na různé aktivity a úkoly pro děti provoz a stravování bude probíhat za dodržení veškerých hygienických a epidemiologických předpisů úplata za předškolní vzdělávání bude stanovena pouze pro mladší děti (3 – 5 let) podle počtu dní omezené docházky, platí pro mladší děti rodičů IZS všem nahlášeným dětem bude přihlášeno stravování, v případě absence, karantény, nemoci nezapomeňte své děti omluvit testování dětí bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, nebude-li dítě přítomno, testovat se bude v den příchodu testuje se neinvazivním testem (ze stěru stěny nosu z přední části) testování bude probíhat v testovací místnosti označené „TESTOVACÍ MÍSTNOST – vchod u ředitelny testovací místem bude stoleček se židlí pro dítě a rodiče + proškolená asistentka MŠ, v rozestupu 1, 5 m test bude provádět rodič za asistence pověřené a proškolené osoby MŠ test může provádět i jiný rodinný příslušník, který doloží písemné pověření k asistenci provedení testu (tiskopis níže ke stažení) po otestování bude rodič s dítětem čekat 15 minut ve vyhrazeném prostoru na výsledek testu poté bude proveden záznam o testu, test bude následně zlikvidován v případě negativního výsledku odvádí rodič své dítě ke vchodu do příslušné třídy, kde si po zazvonění dítě přebere paní učitelka rodič při vstupu do areálu MŠ, testovací místnosti bude mít vždy respirátor, děti nemusí mít ochranu dýchacích cest v případě pozitivního testu rodič odchází s dítětem domů a kontaktuje pediatra (objednání na kontrolní PCR test), MŠ mu vystaví potvrzení o pozitivitě ATG testu pokud rodič odmítne testování dítěte, nebude dítě přijato do MŠ děti, které mají potvrzení (lékařská zpráva, certifikát) o tom, že prodělaly onemocnění COVID – 19 a od té doby neuplynulo 90 dní nebo byly testovány ve zdravotnickém zařízení a neuplynulo více než 48 hodin, nemusí podstoupit dvakrát týdně ATG testy v MŠ se svým dítětem si tuto situaci můžete cvičně vyzkoušet doma (tyčinkou do uší si s dítětem zatočte 5x v jedné nosní dírce, 5 x v druhé – při testování pak třeba bude klidnější, protože bude vědět, co ho čeká) I když se tato situace zdá složitá a nepříjemná, doufáme, že společnými silami vše zvládneme! Děkujeme za spolupráci a trpělivost při testování vašich dětí! Pověření testování Testování žáků – YouTube instruktážní leták nejčastější dotazy rodičů INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021 DO ODVOLÁNÍ Vážení rodiče od pondělí 04. 2021 bude obnoven provoz mateřské školy pro děti, které mají povinnou předškolní docházku – předškoláky. Dále pak pro děti zapsané v naší mateřské škole ve věku 3 – 5 let, jejichž rodiče pracují ve složkách IZS vztahujících se na tyto vybrané profese: zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele ihned v den nástupu. Na děti IZS se vztahuje úplata za předškolní vzdělávání Všechny děti, kromě těch, které mají potvrzení (certifikát) o tom, že prodělaly onemocnění COVID – 19 a od té doby neuplynulo 90 dní nebo byly testovány ve zdravotnickém zařízení a neuplynulo více než 48 hodin, musí podstoupit dvakrát týdně ATG testy v MŠ. Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek, pokud děti v ten den nepřijdou, otestují se v den, kdy přijdou do MŠ. Pouze u testování dětí budou přítomni zákonní zástupci, případně osoba, která se prokáže, že jimi byla pověřena. Jinak je vstup třetích osob do prostor mateřské školy možný jen v nezbytně nutných případech. Veškeré informace ohledně organizace testování vám sdělíme nejpozději do konce týdne. Počítejte prosím v tyto dny, kdy budou vaše děti testovány s časovou rezervou při příchodu do MŠ. Do MŠ budou přijímány pouze zdravé děti. Prosíme, nevoďte do školky děti s jakýmkoliv příznakem infekčního onemocnění. O případných změnách vás budeme informovat prostřednictvím webu mateřské školy. Děkujeme za pochopení, trpělivost a spolupráci během těchto mimořádných opatření! Pavla Petrová ředitelka mateřské školy INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021 Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021. Do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a mateřská škola zůstává uzavřena. Vážení rodiče, na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření oznamujeme, že došlo k plošnému uzavření mateřských škol: „Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 do dne 21. března 2021 provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení“ OŠETŘOVNÉ viz odkaz: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu „Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení“ viz MŠMT DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY Materiály k distanční výuce předškoláků naleznete v sekci TŘÍDY – VRABČÁCI – DISTANČNÍ VÝUKA Vážení rodiče, v návaznosti na včerejší testování a další pozitivní osoby v MŠ je karanténa všem negativně testovaným dětem i zaměstnancům prodloužena do 22.1.2021. Provoz mateřské školy bude obnoven od pondělí 25. 1. 2021 UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD STŘEDY 13. 1. 2021 Tato informace se týká se dětí, které navštěvovaly mateřskou školu v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2020 Vážení rodiče, vaše dítě bylo v kontaktu s osobou pozitivní COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné ponechat dítě v domácí karanténě do 18. 1. 2021 a podstoupit odběr. Na odběr se s dětmi dostavte v pátek 15. 1. 2021 do areálu mateřské školky ke vchodu VRABČÁKŮ, kam přijede odběrová sanita. Čas odběru je v 8:00 hodin. Koordinátorem bude paní ředitelka, v případě dotazů volejte +420 739 017 203. Pokud se na odběr nedostavíte, způsobíte tím komplikace a budete si muset odběr zajistit sami na odběrovém místě v náhradním termínu. Dodržujte rozestupy a vezměte si roušky, aby se zabránilo případnému přenosu nákazy při čekání. Děti předem připravte na to, že odběrový pracovník bude mít ochranný oděv. Odběr se dělá výtěrem z nosu a krku a může to být nepříjemné. Bohužel jiná metoda odběru není dostupná. Věřím, že to díky předchozímu vysvětlení všichni zvládnou. Podkladem ukončení karantény je negativní výsledek testu. Výsledek odběru vám bude zaslán z laboratoře sms zprávou do 48 hodin od odběru. Pokud bude dítě pozitivní, bude vás kontaktovat pracovník krajské hygienické stanice. Pokud někdo z úzkých kontaktů dětí pociťuje příznaky, ať zůstane doma a telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře s informací o možné epidemiologické souvislosti s tímto onemocněním. DŮLEŽITÉ: 1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!!! V níže uvedeném odkazu jsou bližší informace. https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Byl-jsem-v-kontaktu-s-osobou-s-n%C3%A1kazou-covid-19.pdf Do nového roku 2021 Vám všem přejeme jen to nejlepší! Především pevné zdraví, hromadu štěstí a optimismu! VÁNOČNÍ PRÁZDNINY OD PONDĚLÍ 21. 12. 2020 DO NEDĚLE 3. 1. 2021 Vážení rodiče, vzhledem k nízkému počtu dětí navštěvujících mateřskou školu, prodloužení vánočních prázdnin a zhoršující se situaci jsme se po domluvě se zřizovatelem rozhodli, ukončit provoz mateřské školy v pátek 18. 12. 2020. Provoz mateřské školy bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021. Děkujeme Vám za vzájemnou spolupráci a přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku především pevné zdraví a spokojenost celé rodině! Kolektiv mateřské školy Bílá Vážení rodiče, v návaznosti na včerejší testování a další pozitivní osobu v kolektivu MŠ je karanténa dětem i zaměstnancům prodloužena do 14.12.2020. Provoz MŠ bude obnoven od úterý 15.12.2020. Tato informace se týká se dětí, které navštěvovaly mateřskou školu v týdnu od 30. 11. do 3. 12. 2020 Vážení rodiče, vaše dítě bylo v kontaktu s osobou pozitivní COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné ponechat dítě v domácí karanténě do 13. 12. 2020 a podstoupit odběr. Na odběr se s dětmi dostavte ve čtvrtek 10. 12. 2020 do areálu mateřské školky ke vchodu VRABČÁKŮ, kam přijede odběrová sanita. Čas odběru je v 8:00 hodin. Koordinátorem bude paní ředitelka, v případě dotazů volejte +420 739 017 203. Pokud se na odběr nedostavíte, způsobíte tím komplikace a budete si muset odběr zajistit sami na odběrovém místě v náhradním termínu. Dodržujte rozestupy a vezměte si roušky, aby se zabránilo případnému přenosu nákazy při čekání. Děti předem připravte na to, že odběrový pracovník bude mít ochranný oděv. Odběr se dělá výtěrem z nosu a krku a může to být nepříjemné. Bohužel jiná metoda odběru není dostupná. Věřím, že to díky předchozímu vysvětlení všichni zvládnou. Podkladem ukončení karantény je negativní výsledek testu. S lékaři dětí se kontaktujte vzdáleným přístupem, pokud na dobu karantény potřebujete vystavit ošetřovné. Výsledek odběru vám bude zaslán z laboratoře sms zprávou do 48 hodin od odběru. Pokud bude dítě pozitivní, bude vás kontaktovat pracovník krajské hygienické stanice. Pokud někdo z úzkých kontaktů dětí pociťuje příznaky, ať zůstane doma a telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře s informací o možné epidemiologické souvislosti s tímto onemocněním. DŮLEŽITÉ: 1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!!! V níže uvedeném odkazu jsou bližší informace. https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Byl-jsem-v-kontaktu-s-osobou-s-n%C3%A1kazou-covid-19.pdf UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD PONDĚLÍ 7. 12. 2020 Vážení rodiče, od zítřka 7. 12. 2020 je mateřská škola uzavřena z důvodu karantény. Bližší informace ohledně otevření mateřské školy a testování Vám budou sděleny nejpozději do úterka 8. 12. 2020. Děkujeme za pochopení a spolupráci v této nelehké době! Pavla Petrová – ředitelka mateřské školy OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD STŘEDY 18.11. 2020 DOPORUČENÍ Vzhledem k aktuálnímu stavu a vydaným doporučením v souvislosti s COVID-19 doporučujeme těm, kteří mají možnost nechat si své děti doma, aby tak učinili po dobu nouzového stavu z důvodu snížení rizika šíření epidemie. Zároveň, prosíme o dodržování všech hygienických pravidel! Děkujeme!!! Pavla Petrová ředitelka mateřské školy Tato informace se týká se pouze dětí, které byly v mateřské škole dne 4. 11. 2020 Vážení rodiče, vaše dítě bylo v kontaktu s osobou pozitivní COVID-19. Z tohoto důvodu je nutné ponechat dítě v domácí karanténě a podstoupit odběr. Na odběr se s dětmi dostavte v pátek 13. 11. 2020 do areálu mateřské školky ke vchodu VRABČÁKŮ, kam přijede odběrová sanita. Čas odběru Vám bude zaslán SMS zprávou. Koordinátorem bude paní ředitelka, v případě dotazů volejte +420 739 017 203. Pokud se na odběr nedostavíte, způsobíte tím komplikace a budete si muset odběr zajistit sami na odběrovém místě v náhradním termínu. Dodržujte rozestupy a vezměte si roušky, aby se zabránilo případnému přenosu nákazy při čekání. Děti předem připravte na to, že odběrový pracovník bude mít ochranný oděv. Odběr se dělá výtěrem z nosu a krku a může to být nepříjemné. Bohužel jiná metoda odběru není dostupná. Věřím, že to díky předchozímu vysvětlení všichni zvládnou. Podkladem ukončení karantény je negativní výsledek testu. S lékaři dětí se kontaktujte vzdáleným přístupem, pokud na dobu karantény potřebujete vystavit ošetřovné. Výsledek odběru vám bude zaslán z laboratoře sms zprávou do 48 hodin od odběru. Pokud bude dítě pozitivní, bude vás kontaktovat pracovník krajské hygienické stanice. Pokud někdo z úzkých kontaktů dětí pociťuje příznaky, ať zůstane doma a telefonicky kontaktuje svého praktického lékaře s informací o možné epidemiologické souvislosti s tímto onemocněním. DŮLEŽITÉ: 1 hodinu před odběrem prosíme nejíst, nepít, nepoužívat ústní vody, nežvýkat!!! V níže uvedeném odkazu jsou bližší informace. https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Byl-jsem-v-kontaktu-s-osobou-s-n%C3%A1kazou-covid-19.pdf UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Vážení rodiče, od zítřka 9. 11. 2020 je mateřská škola uzavřena z důvodu karantény. Bližší informace ohledně testování a otevření mateřské školy Vám budou sděleny v průběhu týdne. Děkujeme za pochopení! Pavla Petrová – ředitelka mateřské školy INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE Vzdělávací nabídku na dané časové období naleznete na webových stránkách mateřské školy – TŘÍDY – VRABČÁCI – DISTATNČNÍ VÝUKA, kde si můžete veškeré materiály stáhnout nebo si je vyzvednout osobně v MŠ po telefonické dohodě. DOPORUČENÍ Vážení rodiče, vzhledem k aktuálnímu stavu a vydaným doporučením v souvislosti s COVID-19 doporučujeme těm, kteří mají možnost nechat si své děti doma, aby tak učinili z důvodu snížení rizika šíření epidemie. Zároveň, prosíme o dodržování všech hygienických pravidel. Děkujeme!!! Pavla Petrová ředitelka mateřské školy Ve čtvrtek 17. 9. 2020 k nám do školky přijede divadlo KOLOBĚŽKA s pohádkou „O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH“. (HRAZENO Z TŘÍDNÍHO FONDU) Vážení rodiče, od čtvrtka 10.9.2020 vstupujte do mateřské školy pouze s rouškou, dodržujte rozestupy 2 metrů a používejte dezinfekci u vstupu. Děti a personál MŠ roušku nosit nemusí. Děkujeme za spolupráci!!! Třídní schůzky proběhnou v úterý 15. 9. 2020 ve třídě u VRABČÁKŮ od 15,30 hodin. VÍTÁME VÁS V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 Začínáme 1. 9. 2020 v normálním provozu od 6,30 do 16,00 hodin předškoláci u Vrabčáků, ostatní děti u Sýkorek Po dobu trvání epidemiologických opatření a doporučení v souvislosti s onemocněním COVID-19, Vás prosíme o následovné dodržování základních hygienických a bezpečnostních opatření : při vstupu do MŠ použijte desinfekci, která je k dispozici u vstupu do šaten vstup do MŠ pouze s jedním rodičem s ohledem na prevenci, prosíme, omezte pobyt v šatně při předávání dětí na co nejkratší dobu, do tříd rodič nevstupuje, dítě předá učitelce u dveří do školy přivádějte děti ZCELA ZDRAVÉ, v případě příznaku respiračního onemocnění nelze přijmout dítě do kolektivu MŠ (v případě alergie je nutné tuto skutečnost doložit lékařskou zprávou) s ohledem na současnou situaci nebude možné, aby si děti nosily z domova vlastní hračky (ani plyšáky) Další doplňující informace Vám budou poskytnuty na třídních schůzkách v průběhu září a průběžně v šatnách tříd, dle aktuální situace. Těšíme se na setkání a věříme, že společně vše zvládneme!!! Kolektiv MŠ (Prosíme, sledujte pravidelně web MŠ – o případných změnách Vás zde budeme informovat)

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky