Mateřská škola a Základní škola

Kollárova 1045, Veselí nad Moravou 69801
http://zsveselikollarova.cz

Leták pro rodiče Nabízíme Vám možnost podívat se zde na leták MŠMT pro rodiče k testování. LETÁK Organizace výuky v týdnu 12. 4. - 16. 4. 2021 Na základě doporučení MŠMT o pozvolném zahájení prezenční výuky a poskytnutí dostatku času na adaptaci na školní prostředí je upraven rozvrh vyučování v tomto týdnu. O rozvrhu jednotlivých tříd budou zákonní zástupci informování třídními učiteli. Odpovídajícím způsobem bude přizpůsoben i režim ve školní jídelně a školní družině. Testování žáků TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ Osobní přítomnost žáků ve škole je možná pouze tehdy, pokud žák nemá příznaky onemocnění COVID-19 a pokud podstoupil vyšetření preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření. Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky a za dodržení stanovených aktuálních mimořádných opatření MZd (např. nošení respirátorů zaměstnanci, nošení roušek žáky) a zvýšených hygienických standardů (rozestupy, homogenita tříd, dezinfekce rukou apod.) provést/zajistit u žáků a studentů realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. První test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce žáka a sdělit mu výsledek testu. Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu. U pozitivně testovaného žáka je škola povinna zajistit jeho bezodkladné oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce je následně povinen o pozitivním testu informovat praktického lékaře pro děti a dorost. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního testu se nařizuje absolvovat PCR test. Zahájení provozu školy Vážení rodiče, milí žáci, v pondělí 12. 4. 2021 znovu zahajujeme prezenční výuku žáků základní školy, speciální školy a Praktické školy jednoleté. Při otevření školy a během provozu se budeme řídit pokyny MŠMT: 1. Dodržování zásad osobní a provozní hygieny. Škola zajišťuje v rámci své kompetence dezinfekci rukou, úklid prostor, dodržování základních hygienických pravidel, nevpouští do budovy nemocné osoby. Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou. V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje. 2. Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na mimořádných opatřeních MZd. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. 3. Časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny. Probíhá průběžné větrání šatních prostor. 4. Denně se provádí důkladný úklid všech místností, ve kterých se děti/žáci/studenti a zaměstnanci školy pohybují. Úklid povrchů a ploch se provádí na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku, koberce se vysávají. 5. Je kladen důraz na dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá větší počet lidí (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel či dezinfekce). 6. Minimalizace kontaktů mezi žáky různých tříd a skupin během vyučování, během pobytu dítěte ve školní družině a v jídelně. 7. Testování žáků, zaměstnanců školy. Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021/2022 MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy podáním přihlášky i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte a bez dítěte ve škole. Zápis do 1.třídy proběhne na naší škole předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně doporučení poradenského zařízení). Žádosti je možné posílat do školy v termínu od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. Podání žádosti - podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné doručit následujícími způsoby: do datové schránky školy - ID - 96tyef6 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na e- mail skola@zsveselikollarova.cz poštou na adresu - ZŠ a PrŠ Veselí nad Moravou, Kollárova 1045, 698 01 Veselí nad Moravou osobní podání – pouze po dohodě s ředitelkou školy Žádost je ke stažení na webu školy www.zsveselikollarova.cz K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte, platné Doporučení poradenského zařízení V případě, že budete žádat o odklad, také přiložte doporučení lékaře nebo klinického psychologa. Více informací zde: Opatření k zápisům Elektronická přihláška zde

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky