Dětský diagnostický Ústav a SVP Liberec

U Opatrovny 3, Liberec 46001
http://www.ddu-liberec.cz/

Dětský diagnostický ústav v Liberci (dále jen DDÚ) je významným preventivně-terapeutickým a diagnostickým zařízením v České republice. Kapacita je 48 lůžek, spádová oblast pokrývá Liberecký a Ústecký kraj. V gesci DDÚ je též síť 30 zařízení náhradní výchovy v této lokalitě, s celkovou kapacitou 1 300 lůžek, jejíž evidenci, naplněnost a metodickou pomoc DDÚ realizuje. Součástmi DDÚ jsou střediska výchovné péče v Liberci – lůžková i ambulantní část, v Mostě – lůžková i ambulantní část, v Chomutově – ambulantní část, České Lípě – ambulantní část a ve Frýdlantu v Čechách - ambulantní část. DDÚ disponuje i třídanmi základní školy, kde se mohou vzdělávat děti v nejrůznějších programech /víceletých gymnázií, základní školy praktické i speciální/.Od roku 2013 je novou součástí také ambulance pro děti a mládež s potřebou terapeutické péče. Do DDÚ jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky, přičemž dětská populace je velmi pestrá, děvčata i kluci, kvůli kterým si jejich nejbližší okolí dělá starosti, s nápadnostmi v chování, či prožívání, děti týrané, zneužívané, či opuštěné, děti mentálně retardované i děti intelektově nadané, např. i žáci víceletých gymnázií, děti v krizi z rozvodu rodičů, či krizi vývojové- např. pubertální . Děti z rodin, kde se žije na hranici chudoby , ale i děti z rodin s velmi dobrým hmotným zabezpečením. Děti jsou přijímány pouze na základě rozhodnutí soudu. Dětský diagnostický ústav pracuje v komunitním terapeutickém systému s důrazem na systém, což je jeho velkou předností i výsadou. Má k tomu mimořádně dobré personální obsazení i prostorové podmínky. V DDÚ pracují kvalifikovaní pracovníci s terapeutickým zaměřením a speciálně – pedagogickou kvalifikací, dále psychologové a etopedi. Věková struktura a složení zaměstnanců odráží běžné sociální spektrum, pracovníky mladé, středního i staršího věku, polovina jsou muži a druhá polovina ženy. Cílem diagnostického pobytu je provést kvalitní diagnostiku, poskytnout první sociální pomoc a kvalitní terapii včetně krizové intervence a nastartovat změny v chování, či prožívání , které umožní návrat dítěte zpět do rodiny, pokud je to z hlediska nejlepšího zájmu dítěte možné. Vřazení dítěte do DDÚ je při potížích v chování, či prožívání výhodné krom výše uvedených skutečností proto, že ačkoli je realizován terapeutický proces, žije dítě v prostředí, které velmi užitečně modeluje jeho realitu – kontakt s rodinou /návštěvy, dovolenky/ ,vrstevníci, školní zátěž, povinnosti, relaxace, kontakt se zázemím stotisícového města a tím i různá pokušení, kterým se učí odolávat. Dítě není ve realitě ochranářského zdravotnického zařízení, ale v jemu velmi blízkém světě. Prioritou je kontakt a spolupráce s rodinou dětí, její provázení a společné hledání řešení k nápravě životních komplikací. Dále je zde velké pochopení pro individualitu každého dítěte při současně bezpečně nastavených a srozumitelných pravidlech pro všechny děti, které jim posléze umožňují snadnější návrat do běžného prostředí mimo zařízení. Umístění dětí u nás je pro děti pomoc, nikoli trest. Diagnostický pobyt je zhruba dvouměsíční, ikdyž v současné době, díky legislativě, se pobyt dítěte prodlužuje na průměrných 6 měsíců. Zákonní zástupci přispívají na jeho finanční úhradu (příspěvek na stravné) dle výše příjmu. Zřizovatelem je MŠMT, zařízení je právním subjektem.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky