7. základní škola a mateřská škola Plzeň

Brněnská 36, Plzeň 32300
http://www.zs7.plzen-edu.cz/

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 7. základní a mateřská škola se nachází uprostřed plzeňského sídliště Vinice. Její provoz byl zahájen ve školním roce 1991/1992, patří tedy mezi nejnovější plzeňské školy. V blízkosti školy se nachází některá zajímavá místa např. Zoologická a botanická zahrada Plzeň nebo Lochotínský park, jejichž návštěvu škola využívá pro zpestření výuky žáků. Škola díky své rozsáhlé zahradě a modernímu hřišti poskytuje svým žákům i bezpečnou relaxační zónu, kterou mohou využívat během školní výuky, při pobytu ve školní družině, nebo v době mimoškolního volna. Budova školy je členěna na několik pavilónů, které jsou volně průchodné i přístupné samostatnými vchody. K areálu školy patří hřiště s umělým povrchem a školní pozemek. V areálu školy se nachází také mateřská škola, jež je součástí základní školy. Ve školním roce 2019/2020 vzdělává škola v 1. až 9. ročníku celkem 525 žáků. Součástí školy je také jedna přípravná třída, do které je v letošním školním roce zapsáno 15 dětí. Do mateřské školy dochází 104 dětí. Výuka žáků je realizována ve 25 učebnách ( od října ve 28 učebnách), z nichž většina slouží jako kmenové třídy, jazykové učebny a v šesti případech i jako družinová oddělení. Každá z těchto učeben je vybavena osobním počítačem s připojením k internetu. K výuce odborných předmětů (fyzika, chemie, informatika) pak slouží odborné učebny a jejich vybavení odpovídá specializaci na konkrétní předměty. Ve škole jsou dvě nově vybavené počítačové učebny. V patnácti učebnách jsou umístěny interaktivní tabule, v pěti učebnách jsou LCD panely a ve dvou třídách je možné využít bezdrátové internetové připojení pro práci s tablety. Výuka tělesné výchovy a jiných sportovních aktivit se realizuje ve vybavené sportovní hale nebo suterénní tělocvičně, za příznivého počasí na školním hřišti. V odpoledních hodinách jsou některé učebny pronajímány ZUŠ Bedřicha Smetany Plzeň a probíhá zde výuka hry na hudební nástroje a hudební nauka. Ve škole má své pracoviště také Pedagogicko-psychologická porada v Plzni. Pedagogický sbor školy je stabilní, počet pracovníkům odpovídá potřebám školy. Ve sboru jsou rovnoměrně zastoupeni pedagogové s různou délkou pedagogické praxe. Jednotlivým předmětům vyučují pouze aprobovaní učitelé, jen ve zvláštních případech předmět vyučuje učitel s příbuznou aprobací. Většina pedagogů je plně kvalifikována. Pedagogický sbor doplňuje jedna studentka magisterského oboru pedagogické fakulty. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování, pedagog zabývající se výchovou k ochraně životního prostřední a koordinátor ICT a ŠVP. Kde nás najdete: 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky