46. mateřská škola Plzeň

Fibichova 4, Plzeň 32300
http://www.ms46plzen.cz/

Jsme čtyřtříd­ní ma­teř­ská ško­la ro­din­né­ho typu s ce­lo­den­ním pro­vo­zem. Obě naše pra­co­viš­tě na­jde­te v klid­ném pro­stře­dí vi­lo­vé čtvr­ti Pl­zeň – Bo­le­vec. Bu­do­vy jsou po­sta­ve­ny v roz­leh­lé za­hra­dě se vzrost­lý­mi stro­my. Ce­lo­roč­ně za­hra­du vy­u­ží­vá­me pro spor­tov­ní vy­ži­tí dětí, vol­né hry a od­po­čin­ko­vé aktivity.

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky