Zpět

Mateřská škola Děčín VI

Klostermannova 1474/11, Děčín VI 40502
https://www.msklostermannova.cz

Povinně zveřejňované informace 1. Název: Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace 2. Důvod a způsob založení: Hlavní účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy. Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou od 1. 1. 2003, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace je zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Zřizovatelem je Statutární město Děčín se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV. 3. Organizační struktura: Subjekt má čtyři místa poskytovaného vzdělávání: Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, kapacita dětí je 84, školu řídí Mgr. Jiřina Machačková (statutární orgán) Mateřská škola Děčín VI, Moskevská 1044/9, kapacita dětí je 50, školu řídí Bc. Yveta Fišerová Mateřská škola Děčín XXIV, Krásný Studenec 131, kapacita dětí je 50, školu řídí Petra Šantrůčková Mateřská škola Děčín VI, Thunská 1303/4, kapacita dětí je 32, školu řídí Mgr. Hana H. Vatalová (statutární zástupkyně ředitelky) 4. Kontaktní spojení 4.1 Kontaktní poštovní adresa: Sídlo: Klostermannova 1474/11, Děčín VI - Letná, 40502 Mateřská škola Moskevská, Moskevská 1044/9, Děčín VI - Letná, 40502 Mateřská škola Krásný Studenec, Krásný Studenec 131, Děčín XXIV - Krásný Studenec, 40502 Mateřská škola Thunská, Thunská 1303/4, Děčín VI - Letná, 40502 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Klostermannova 1474/11, Děčín VI - Letná, 40502 Mateřská škola Moskevská, Moskevská 1044/9, Děčín VI - Letná, 40502 Mateřská škola Krásný Studenec, Krásný Studenec 131, Děčín XXIV - Krásný Studenec, 40502 Mateřská škola Thunská, Thunská 1303/4, Děčín VI - Letná, 40502 4.3 Úřední hodiny: Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) určených pro osobní návštěvy nejsou vymezené. 4.4 Telefonní čísla: MŠ Klostermannova: třída - 412535026, kancelář (hospodářka, účetní) - 412513200, ředitelka Mgr. Jiřna Machačková - 736633309, omluvy dětí z docházky - 739455068 MŠ Moskevská: třída - 412537068, vedoucí Bc. Yveta Fišerová - 720600500 MŠ Krásný Studenec: třída - 412539188, vedoucí Petra Šantrůčková - 778494586 MŠ Thunská: omluvy dětí z docházky - 778414190, vedoucí Mgr. Hana H. Vatalová - 603301351 4.5 Čísla faxu: Není faxové spojení. 4.6 Adresa internetové stránky: http://www.msklostermannova.cz 4.7 Adresa e-podatelny: mspodatelna@msklostermannova.cz 4.8 Další elektronické adresy: ředitelka subjektu: msklostermannova@msklostermannova.cz (dotazy, informace a nabídky týkající se celého subjektu, zvláště MŠ Klostermannova; Mgr. Jiřina Machačková) vedoucí MŠ Moskevská: msmoskevska@msklostermannova.cz (dotazy, informace a nabídky týkající se MŠ Moskevská; Bc. Yveta Fišerová) vedoucí MŠ Krásný Studenec: mskrasnystudenec@msklostermannova.cz (dotazy, informace a nabídky týkající se MŠ Krásný Studenec; Petra Šantrůčková) vedoucí MŠ Thunská: thunska@msklostermannova.cz (dotazy, informace a nabídky týkající se MŠ Thunská; Mgr. Hana H. Vatalová) hospodářka subjektu: hospodar@msklostermannova.cz (dotazy, informace a nabídky týkající se stravování a plateb zákonných zástupců zapsaných dětí pro celý subjekt; Věra Müllerová) účetní subjektu: ucetni.skolka@msklostermannova.cz (dotazy, informace a nabídky týkající se plateb firmám na fakturu se splatností a účetnictví pro celý subjekt; Ivana Mlatečková) 5. Případné platby lze poukázat: 19231431/0100 (účel platby: stravné, úplata za předškolní vzdělávání, fond kultury, příspěvky rodičů a přátel školy) variabilní symbol: přidělené každému zapsanému dítěti zvlášť; poznámka: jméno a příjmení zapsaného dítěte (není nutné) Platby je možno provádět i složenkou nebo fyzicky předat hotovost pověřeným osobám - vedoucím, hospodářce, účetní. 6. IČ: 72744286 7. DIČ: Subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty. 8. Dokumenty 8.1 Seznamy hlavních dokumentů: Školní vzdělávací program, Školní řád, Provozní řád 8.2 Rozpočet: Údaje o rozpočtu v aktuálním roce, Údaje o rozpočtu v uplynulém roce, Obsah účetních výkazů za uplynulý rok 9. Žádosti o informace: Žádost se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Žádost učiněná elektronicky (e-mailem) musí být podána přes elektronickou e-podatelnu subjektu nebo přes datovou schránku. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obsahovat náležitosti stanovené tímto zákonem. 10. Příjem žádostí a dalších podání: 12. Formuláře: Pro podání žádosti o informace nejsou stanoveny žádné formuláře. Úřední deska

Leaflet | © OpenStreetMap contributors

Komentáře

Přidejte svůj názor

Nejlepší školky